Інструкція для посади "Начальник дільниці лінійно-кабельної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці лінійно-кабельної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали з питань загальної експлуатації засобів зв'язку;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - основні технічні характеристики, скелетні та принципові схеми технічних засобів;
      - правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту лінійно-кабельних споруд;
      - схеми організації та будування лінійно-кабельних споруд;
      - Закон України "Про зв'язок";
      - порядок приймання в експлуатацію нових, реконструйованих і відремонтованих споруд зв'язку;
      - досвід роботи передових вітчизняних і зарубіжних підприємств у сфері експлуатації та ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - чинне положення щодо оплати праці та матеріального стимулювання;
      - норми і розцінки на виконувані роботи;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці лінійно-кабельної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці лінійно-кабельної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці лінійно-кабельної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці лінійно-кабельної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням робіт з підтримання у справному стані кабельних і повітряних ліній зв'язку.

2.2. Забезпечує: виконання графіків профілактичного і поточного ремонту лінійно-кабельних споруд зв'язку; розроблення і виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, зниження матеріальних і трудових витрат на утримання лінійних споруд та абонентських пристроїв; впровадження передових методів праці, нової техніки; робітників дільниці необхідними матеріалами, обладнанням і запасними частинами для експлуатації та ремонту лінійно-кабельних споруд; складання дефектних відомостей; збереженість закріпленого за дільницею майна.

2.3. Організовує: своєчасне й якісне усунення всіх видів пошкоджень на лінійних спорудах зв'язку; проведення вимірювань електричних характеристик лінійних споруд; проведення інструктажу та навчання технічного персоналу дільниці.

2.4. Здійснює: нагляд за веденням будівельно-монтажних робіт у зоні проходження кабельних споруд; контроль за дотриманням установлених габаритів у місцях перетину ліній зв'язку з лініями електропередачі, а також у місцях переходів через залізничні та шосейні дороги; видавання нарядів та приймання виконаних робіт.

2.5. Обстежує і складає паспорти на особливо складні лінійно-кабельні споруди, складає загальні схеми і картограми магістральної мережі та міжстанційного зв'язку.

2.6. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; у розробленні заходів щодо розвитку та реконструкції лінійно-кабельного господарства; у комісіях з приймання в експлуатацію нових, реконструйованих та відремонтованих ліній зв'язку; у розробленні та впровадженні нових форм паспортів лінійно-кабельних споруд зв'язку та вносить необхідні зміни в схеми і планшети ліній зв'язку.

2.7. Аналізує роботу лінійно-кабельних споруд і розробляє заходи щодо усунення виявлених недоліків.

2.8. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток; календарні графіки виходу на роботу.

2.9. Контролює: якість виконуваних робіт; справність апаратури і точність показників вимірювальних приладів; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.10. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.11. Веде встановлену документацію та звітність і забезпечує їх своєчасне подання.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці лінійно-кабельної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці лінійно-кабельної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці лінійно-кабельної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці лінійно-кабельної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці лінійно-кабельної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці лінійно-кабельної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці лінійно-кабельної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці лінійно-кабельної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці лінійно-кабельної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці лінійно-кабельної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці лінійно-кабельної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці лінійно-кабельної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці лінійно-кабельної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці лінійно-кабельної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці лінійно-кабельної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці лінійно-кабельної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.