Інструкція для посади "Старший диспетчер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Старший диспетчер" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - базова або неповна вища освіта відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж роботи за професією диспетчера - не менше 2 років (у тому числі на даному підприємстві - не менше 1 року). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативно-правові акти, методичні матеріали з питань виробничого планування й оперативного управління виробництвом;
      - організацію виробничого планування і диспетчеризацію на підприємстві;
      - виробничі потужності підприємства і його підрозділів;
      - спеціалізацію підрозділів підприємства і виробничі зв'язки між ними;
      - номенклатуру продукції, що випускається, види виконуваних робіт (послуг);
      - організацію виробничих складів, транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт на підприємстві;
      - основи технології виробництва продукції підприємства;
      - технічні вимоги до продукції підприємства, організацію оперативного обліку процесу виробництва і здавання готової продукції;
      - організаційну техніку і засоби механізації оперативного обліку і регулювання процесу виробництва;
      - основи економіки, організацію виробництва та управління;
      - основи законодавства про працю.

1.4. Старший диспетчер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Старший диспетчер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Старший диспетчер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Старший диспетчер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює з використанням засобів обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку оперативне регулювання процесу виробництва та інших видів основної діяльності підприємства або його підрозділів відповідно до виробничих програм, календарних планів і змінно-добових завдань.

2.2. Контролює забезпечення підрозділів підприємства необхідними матеріалами, конструкціями, комплектуючими виробами, устаткуванням, а також транспортом і вантажно-розвантажувальними засобами.

2.3. Здійснює оперативний контроль за процесом виробництва, що забезпечує максимальне використання виробничих потужностей, ритмічний і безперебійний рух незавершеного виробництва, здавання готової продукції, виконання робіт (послуг), складських і вантажно-розвантажувальних операцій за встановленими графіками.

2.4. Забезпечує додержання встановлених заділів на дільницях і в цехах, розмірів партій запусків і строків їх подавання.

2.5. Вживає заходів щодо запобігання та усунення порушень процесу виробництва, залучаючи в разі потреби відповідні служби підприємства.

2.6. Виявляє резерви виробництва для встановлення найбільш раціональних режимів роботи технологічного устаткування, більш повного і рівномірного завантаження устаткування і виробничих площ, скорочення тривалості циклу виготовлення продукції.

2.7. Здійснює впровадження і забезпечує раціональне використовування технічних засобів оперативного управління виробництвом.

2.8. Веде диспетчерський журнал, складає звітні рапорти та іншу технічну документацію про процес виробництва.

2.9. Бере участь у роботі з аналізу та оцінки діяльності підрозділів підприємства, виявлення внутрішньовиробничих резервів.

2.10. Керує роботою операторів диспетчерської служби.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Старший диспетчер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Старший диспетчер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Старший диспетчер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Старший диспетчер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Старший диспетчер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Старший диспетчер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Старший диспетчер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Старший диспетчер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Старший диспетчер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Старший диспетчер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Старший диспетчер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Старший диспетчер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Старший диспетчер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Старший диспетчер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Старший диспетчер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Старший диспетчер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.