Інструкція для посади "Спеціаліст – юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Спеціаліст – юрисконсульт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за фахом не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, Закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку, нормативні матеріали, які регламентують фінансово-господарську, фінансову та правову діяльність Центру, цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право, бюджетне, податкове та екологічне законодавство;
      - порядок систематизації, обліку і ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - порядок укладення та оформлення договорів та угод;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Спеціаліст – юрисконсульт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Спеціаліст – юрисконсульт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Спеціаліст – юрисконсульт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Спеціаліст – юрисконсульт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує покладені на нього керівником підрозділу правового забезпечення обов'язки та завдання.

2.2. Бере участь у розробці документів правового характеру.

2.3. Надає правову допомогу особовому складу центру.

2.4. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану справ у відповідному напрямі.

2.5. Бере участь у: забезпеченні реалізації правової політики; підготовці проектів договорів (угод), контрактів; аналізі нормативних актів з питань, що належать до його компетенції; здійсненні організаційно-практичних заходів щодо зміцнення фінансової та трудової дисципліни, збереження державної власності, соціального захисту особового складу центру, дотримання чинного законодавства та відомчих нормативних актів, притягнення особового складу центру, за необхідності, до дисциплінарної та матеріальної відповідальності.

2.6. Здійснює підготовку проектів письмових висновків та зауважень до них, довідково-інформаційну роботу з питань нормативно-правових актів.

2.7. Бере участь у розгляді матеріалів за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій тощо.

2.8. Відповідає за облік, реєстрацію та зберігання нормативних актів, вносить пропозиції про їх скасування, зміни та доповнення до них.

2.9. Бере участь у підготовці висновків з правових питань діяльності центру, розробці пропозицій щодо удосконалення його діяльності у межах наданих повноважень.

2.10. Веде діловодство відповідно до чинного законодавство, передає матеріали на зберігання до архіву.

2.11. Вживає заходів щодо поліпшення організаційно-правової роботи у центрі.

2.12. Виконує інші завдання та доручення начальника підрозділу правового забезпечення в межах наданих повноважень.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Спеціаліст – юрисконсульт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Спеціаліст – юрисконсульт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Спеціаліст – юрисконсульт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Спеціаліст – юрисконсульт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Спеціаліст – юрисконсульт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Спеціаліст – юрисконсульт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Спеціаліст – юрисконсульт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Спеціаліст – юрисконсульт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Спеціаліст – юрисконсульт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти інтереси центру у судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів у межах наданих йому повноважень; вносити керівництву пропозиції щодо притягнення до відповідальності посадових осіб, з вини яких заподіяно шкоду; використовувати отримані у встановленому порядку від посадових осіб документи, довідки, розрахунки, інші матеріали, необхідні для виконання службових обов`язків; брати участь у засіданнях, нарадах, семінарах, які проводяться у центрі, під час розгляду на них питань практики застосування нормативно-правових актів; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи підрозділу правового забезпечення.