Інструкція для посади "Спеціаліст – юрисконсульт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Спеціаліст – юрисконсульт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи для магістра – без вимог до стажу роботи, спеціаліста – стаж роботи за фахом не менше 2 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, нормативно-правові акти Держспецзв'язку;
      - нормативні та інші нормативні матеріали, які регламентують фінансово-господарську, фінансову та правову діяльність Держспецзв'язку;
      - цивільне, трудове, фінансове, адміністративне, кримінальне право;
      - бюджетне, податкове законодавство та екологічне законодавство;
      - порядок систематизації, обліку та ведення правової документації з використанням сучасних інформаційних технологій;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів на розгляд;
      - порядок укладення та оформлення договорів і угод;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства;
      - правила ділового етикету;
      - основні принципи роботи на комп`ютері та відповідні програмні засоби. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Спеціаліст – юрисконсульт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Спеціаліст – юрисконсульт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Спеціаліст – юрисконсульт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Спеціаліст – юрисконсульт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання покладених на нього керівником підрозділу правового забезпечення обов'язків та завдань.

2.2. Бере участь у розробленні документів правового характеру.

2.3. Здійснює перевірку відповідності чинному законодавству проектів нормативно правових актів, що подаються на візування керівнику підрозділу правового забезпечення.

2.4. Веде інформаційно-довідкову роботу, здійснює підготовку довідкової інформації щодо законодавства.

2.5. Здійснює організацію обліку та зберігання текстів законодавчих та інших нормативних актів, обліку та реєстрації відомчих нормативних актів.

2.6. Надає допомогу особовому складу Держспецзв'язку в оформленні правових документів з питань, що належать до його компетенції у відповідній сфері діяльності Держспецзв'язку.

2.7. Веде діловодство, відповідно до чинного законодавства, передає матеріали на зберігання до архіву.

2.8. Вживає заходів щодо поліпшення організаційно-правової роботи в органах Держспецзв'язку.

2.9. Виконує інші завдання та доручення керівництва та в межах повноважень.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Спеціаліст – юрисконсульт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Спеціаліст – юрисконсульт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Спеціаліст – юрисконсульт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Спеціаліст – юрисконсульт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Спеціаліст – юрисконсульт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Спеціаліст – юрисконсульт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Спеціаліст – юрисконсульт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Спеціаліст – юрисконсульт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Спеціаліст – юрисконсульт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Спеціаліст – юрисконсульт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти інтереси органів Держспецзв'язку у судах та інших державних органах; отримувати у межах наданих повноважень від органів Держспецзв'язку матеріали, необхідні для виконання своїх службових обов’язків; вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо змін та доповнень до нормативно-правових актів, удосконалення роботи підрозділу правового забезпечення; брати участь у засіданнях, нарадах та семінарах з питань практики застосування нормативно-правових актів.