Інструкція для посади "Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Для спеціаліста без вимог до стажу роботи, для бакалавра - стаж роботи за професією фахівця з організації захисту секретної інформації - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі акти, нормативні та методичні матеріали з питань, пов'язаних із забезпеченням захисту інформації;
      - спеціалізацію підприємства, установи, організації і особливості їхньої діяльності;
      - технологію виробництва в галузі;
      - оснащеність обчислювальних центрів технічними засобами, перспективи їхнього розвитку і модернізації;
      - систему організації комплексного захисту інформації, що діє в галузі;
      - методи і засоби контролю відомостей, що охороняються, виявлення каналів витоку інформації, організацію технічної розвідки;
      - методи планування та організації проведення робіт із захисту інформації і забезпечення державної таємниці;
      - технічні засоби контролю та захисту інформації, перспективи і напрями їх вдосконалення;
      - методи проведення спеціальних досліджень і перевірок, робіт із захисту технічних засобів передавання, оброблення, відображення та зберігання інформації;
      - порядок користування реферативними та довідково-інформаційними виданнями, а також іншими джерелами науково-технічної інформації;
      - досягнення науки і техніки в країні та за кордоном в сфері технічної розвідки і захисту інформації;
      - методи та засоби виконання розрахунків і обчислювальних робіт;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку.

1.4. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує складні роботи, пов'язані із забезпеченням комплексного захисту інформації на основі розроблених програм і методик, дотримання державної таємниці.

2.2. Проводить збір та аналіз матеріалів установ, організацій і підприємств галузі з метою вироблення та прийняття рішень і заходів щодо забезпечення захисту інформації та ефективного використання коштів автоматичного контролю, виявлення можливих каналів витоку відомостей, що є державною, військовою, службовою і комерційною таємницею.

2.3. Аналізує існуючі методи і засоби, які застосовуються для контролю та захисту інформації, і розробляє пропозиції для їхнього вдосконалювання і підвищення ефективності цього захисту.

2.4. Бере участь в обстеженні об'єктів захисту, їхньої атестації та категорювання.

2.5. Розробляє і підготовляє до затвердження проекти нормативних і методичних матеріалів, що регламентують роботу із захисту інформації, а також положень, інструкцій та інших організаційно-розпорядницьких документів.

2.6. Організовує розроблення та своєчасне подання пропозицій для включення у відповідні розділи перспективних і поточних планів робіт і програм заходів по контролю та захисту інформації.

2.7. Готує відгуки і висновки на проекти новоспоруджуваних та реконструйованих будинків і споруд та інші розробки з питань забезпечення захисту інформації.

2.8. Бере участь у розгляді технічних завдань на виконання ескізних, технічних і робочих проектів, забезпечує їх відповідність чинним нормативним і методичним документам, а також у розробленні нових принципових схем апаратури контролю, засобів автоматизації контролю, моделей і систем захисту інформації, оцінці техніко-економічного рівня та ефективності пропонованих і реалізованих організаційно-технічних рішень.

2.9. Визначає потребу в технічних засобах захисту і контролю, складає заявки на їхнє придбання з необхідними обґрунтуваннями і розрахунками до них, контролює їхню поставку і використання.

2.10. Здійснює перевірку виконання вимог міжгалузевих і галузевих нормативних документів із захисту інформації.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець з організації захисту секретної інформації II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.