Інструкція для посади "Начальник відділу фізичного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу фізичного захисту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. Наявність медичного висновку про придатність до роботи в ядерній енергетиці. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі й нормативні правові документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріалі з експлуатації обладнання фізичного захисту, основи економіки, організації праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і протипожежного захисту;
      - правила радіаційної безпеки;
      - правила запобігання нещасним випадкам у процесі експлуатації обладнання фізичного захисту;
      - план дії підлеглого персоналу у випадку радіаційної аварії, порядок ведення технічної документації на робочих місцях підлеглого персоналу;
      - виробничу структуру підприємства, електричні, електронні технологічні схеми обладнання фізичного захисту та схеми всіляких захистів;
      - експлуатаційні характеристики і правила технічної експлуатації основного і допоміжного устаткування фізичного захисту;
      - територіальне розташування приміщень та місць, де знаходиться обладнання фізичного захисту, передовий вітчизняний та світовий досвід у сфері фізичного захисту;
      - систему планово-запобіжного ремонту;
      - систему нарядів та допусків для проведення робіт, правила його технічної експлуатації;
      - порядок розробки та оформлення технічної документації;
      - правила виведення обладнання фізичного захисту в ремонт і приймання його після ремонту;
      - інструкцію з розслідування і обліку нещасних випадків на підприємстві.

1.4. Начальник відділу фізичного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу фізичного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу фізичного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу фізичного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу та забезпечує адміністративно-технічне керівництво експлуатацією, технічним обслуговуванням, своєчасним усуненням дефектів обладнання фізичного захисту.

2.2. Керує розробленням організаційних та технічних заходів, що забезпечують надійну, безпечну й економічну роботу систем фізичного захисту.

2.3. Здійснює постійний контроль своєчасності та якості технічного обслуговування і ремонту обладнання, пристроїв та елементів фізичного захисту, що дозволяють підтримувати заданий регламент технічного обслуговування і ремонту устаткування, пристроїв і елементів систем керування фізичного захисту та рівень їх надійності, дотримання вимог технологічного регламенту експлуатації, інструкцій і керівних матеріалів з експлуатації обладнання фізичного захисту, правил пожежної безпеки і вибухобезпеки, правил радіаційної безпеки.

2.4. Забезпечує контроль за надійністю перепускного та внутрішньооб'єктного режимів; безперервним функціонуванням центрального та блочних пультів фізичного захисту; керуванням інженерно-технічними засобами системи фізичного захисту (далі - СФЗ) відповідно до технічної та експлуатаційної документації; виявленням фактів втручання в роботу інженерно-технічних засобів СФЗ; оцінкою сигналу тривоги та оповіщення про тривогу; оперативним наданням інформації силам охорони та реагування і створення умов для їх швидкого пересування до місця знаходження правопорушника; записом і зберіганням в установленому порядку інформації, що надходить на пульти фізичного захисту та виходить з них, включаючи інформацію про виконання своїх обов'язків операторами пультів фізичного захисту.

2.5. Здійснює контроль за надійністю перепускного та внутрішньооб'єктного режимів, працездатності систем охорони та оборони об'єктів, у тому числі, розміщених у забороненій зоні.

2.6. Організовує допуск персоналу об'єкта, підрядних організацій, відряджених для роботи, та відвідувачів у захищену зону об'єкта.

2.7. Координує роботу з оформлення документів для проведення спеціальної перевірки для допуску фізичних осіб до особливих робіт на ядерних установках та з ядерними матеріалами, з розроблення процедур доступу персоналу в зони обмеження доступу, визначення маршруту руху кожної особи з персоналу до своїх робочих місць та місць виконання своїх посадових обов'язків в зонах обмеження доступу, з виготовлення персональних перепусток в зони обмеження доступу та надання кожній особі з персоналу відповідного коду доступу.

2.8. Забезпечує координацію роботи з підрозділом охорони щодо технічного обслуговування інженерно-технічних засобів, що передані в експлуатацію ядерною установкою підрозділу охорони; розроблення та погодження компенсуючих заходів, що вживаються на час виведення інженерно-технічних засобів (далі - ІТЗ) в ремонт; ведення документації з експлуатації ІТЗ СФЗ, у тому числі на електронних носіях; документування діяльності підрозділу фізичного захисту та ведення архіву підрозділу.

2.9. Взаємодіє з правоохоронними органами з виявлення та запобігання протиправним діям фізичних осіб, які спрямовано на зниження безпеки об'єкта.

2.10. Проводить службові розслідування з фактів порушення пропускного та внутрішньооб'єктового режимів, фізичного захисту ядерної установки, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та джерел іонізуючого випромінювання.

2.11. Здійснює реалізацію планів формування необхідного професійного рівня знань і практичних навичок підлеглого персоналу, підготовку планів і програм їх підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, проведення протиаварійного і протипожежного тренування.

2.12. Розробляє і впроваджує заходи з підвищення якості виконання умов, які забезпечують надійну роботу системи та обладнання фізичного захисту.

2.13. Розробляє робочу документацію (програми, графіки), інструкції з експлуатації обладнання фізичного захисту.

2.14. Вносить пропозиції з попередження та усунення порушень режиму.

2.15. У разі виявлення грубих порушень вживає заходів з їх усунення.

2.16. Забезпечує дотримання правил радіаційної, пожежної безпеки, охорони праці.

2.17. Дотримується у роботі принципів культури безпеки та постійно підвищує свій професійний рівень.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу фізичного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу фізичного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу фізичного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу фізичного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу фізичного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу фізичного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу фізичного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу фізичного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу фізичного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу фізичного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу фізичного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу фізичного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу фізичного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу фізичного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу фізичного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу фізичного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.