Інструкція для посади "Учений секретар", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Учений секретар" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вчена ступінь доктора або кандидата наук. Наявність наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 5 років. На посаду вченого секретаря на строк до 3 років можуть бути призначені, не маючи вченого ступеня, висококваліфіковані фахівці відповідної області знань, що володіють зазначеним досвідом роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, наукові проблеми відповідної області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі економіки по профілю діяльності установи (організації), керівні матеріали вищих органів, вітчизняні та закордонні досягнення у відповідній області знань;
      - встановлений порядок організації, планування та фінансування, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок, їх патентно-інформаційного забезпечення;
      - діючі положення по захисту авторських прав і патентів;
      - підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів;
      - порядок проведення конкурсів та атестації науковців;
      - правові питання оформлення договірних відносин при спільному виконанні робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами;
      - методи організації праці науковців і керування науковими дослідженнями та розробками;
      - керівні матеріали по організації діловодства;
      - законодавство про працю;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Учений секретар призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Учений секретар підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Учений секретар керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Учений секретар під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очолює підготовку пропозицій по зведених перспективних і річних планах наукових досліджень та розробок, а також здійснює координацію тематичних планів науково-дослідних робіт, виконуваних структурними підрозділами установи (організації), а також іншими установами, організаціями та підприємствами при спільному їхньому проведенні.

2.2. Організує контроль за своєчасним та якісним виконанням установлених тематичних планів і підготовку зведених звітів про діяльність установи (організації).

2.3. Забезпечує координацію при розробці основних напрямків роботи установи (організації), планів і програм підвищення ефективності її діяльності, поліпшення організації праці та керування.

2.4. Підготовляє проекти планів роботи вченої або науково-технічної (технічної) ради, контролює їхнє виконання та здійснення прийнятих радою рішень.

2.5. Розглядає матеріали, пов'язані із захистом дисертацій та присвоєнням учених звань.

2.6. Готовить пропозиції до планів видання наукових праць, забезпечує їхнє рецензування, а також проведення наукових конференцій, нарад, семінарів, дискусій.

2.7. Організує проведення атестації працівників, розробку критеріїв і методів оцінки їхньої діяльності.

2.8. Координує діяльність науково-допоміжних підрозділів установи (організації).

2.9. Готовить пропозиції по підготовці та підвищенню кваліфікації наукових кадрів, стажуванню наукових співробітників.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Учений секретар має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Учений секретар має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Учений секретар має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Учений секретар має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Учений секретар має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Учений секретар має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Учений секретар має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Учений секретар має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Учений секретар має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Учений секретар несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Учений секретар несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Учений секретар несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Учений секретар несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Учений секретар несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Учений секретар несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Учений секретар несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.