Інструкція для посади "Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня або провідних фахівців: для магістра або спеціаліста - не менше 2 років, бакалавра - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали з питань загальної експлуатації засобів зв'язку;
      - перспективи розвитку виробництва;
      - основні технічні характеристики, скелетні та принципові схеми технічних засобів;
      - правила технічної експлуатації, проектування, будівництва і ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку;
      - технологічні процеси з обслуговування, налагодження і настроювання апаратури, обладнання і споруд зв'язку;
      - Закон України "Про зв'язок";
      - порядок приймання в експлуатацію нових, реконструйованих і відремонтованих споруд зв'язку;
      - досвід роботи передових вітчизняних і закордонних підприємств у сфері експлуатації та ремонту засобів виробничо-технологічного зв'язку;
      - основи економіки й організації виробництва, праці та управління;
      - чинне положення з оплати праці та матеріального стимулювання;
      - норми і розцінки на виконувані роботи;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує проведенням монтажних і налагоджувальних робіт під час введення в експлуатацію телефонних станцій, апаратури далекого зв'язку, гучномовного та диспетчерського зв'язку.

2.2. Забезпечує: виконання дільницею встановлених завдань при високих техніко-економічних показниках роботи; виконання робіт з ліквідації аварій і складних пошкоджень, проведення профілактичних вимірювань; надання практичної допомоги службам зв'язку підприємств у проведенні складних робіт з експлуатаційно-технічного і профілактичного обслуговування поверхневих і підземних засобів зв'язку, ремонтних робіт, в освоєнні нової апаратури і способів обслуговування працівників дільниці необхідними матеріалами, обладнанням і запасними частинами; збереженість закріпленого за дільницею майна.

2.3. Організовує: введення і складання технічних та електричних паспортів, ведення технічної документації на апаратуру, обладнання і системи зв'язку, закріплені за дільницею; проведення інструктажу та навчання технічного персоналу дільниці.

2.4. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; у комісіях з приймання в експлуатацію нових, реконструйованих та відремонтованих споруд (засобів) зв'язку; у розробленні та реалізації заходів дотримання режиму економії і ощадливості, зниження витрат на виробництво.

2.5. Аналізує причини пошкоджень і простоювань апаратури зв'язку та розробляє заходи щодо запобігання.

2.6. Розробляє спільно з профспілковою організацією графіки чергових та додаткових відпусток; календарні графіки виходу на роботу.

2.7. Контролює: виконання контрольно-налагоджувальних робіт та якість ремонтних і монтажних робіт, що проводяться; правильність укладання паспортів на апаратуру і системи зв'язку; дотримання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.8. Подає пропозиції щодо заохочення робітників дільниці, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни.

2.9. Забезпечує ведення і своєчасне подання встановленої документації та звітності.

2.10. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.11. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник дільниці контрольно-налагоджувальної несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.