Інструкція для посади "Начальник операційного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 71. Фінанси, кредит, страхування та пенсійне забезпечення. (З урахуванням додатків затвердженних: постановою правління Ощадбанку України 29.04.1999 р., постановою правління ВАТ "Ощадбанк" у серпні 2005 р., рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 28.07.2004 р. N 323, президентом Спілки податкових консультантів України 11.02.2004 р., рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18.03.2002 р. N 7)", що затверджен Міністерством праці та соціальної політики України 23.10.1998 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник операційного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж державної служби за фахом - не менше 2 років або стаж роботи у відповідній сфері діяльності на керівних посадах - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - нормативно-правові акти Президента та Уряду України, що визначають державну політику у сфері пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - розпорядчі, інструктивні та методичні документи, що регламентують діяльність Центру;
      - державну мову;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності Центру;
      - практику застосування законодавства з питань пенсійного забезпечення та грошової допомоги;
      - профілюючі дисципліни (залежно від функцій галузі, з якою пов'язана відповідна діяльність);
      - соціологію та психологію праці;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи діловодства;
      - правила і норми роботи на комп'ютері;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту.

1.4. Начальник операційного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник операційного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник операційного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник операційного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу відділу.

2.2. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення документів для виплати пенсій та грошової допомоги.

2.3. Контролює правильність відкриття особових рахунків за знов призначеними пенсійними та особовими справами, а також за справами пенсіонерів, які надійшли з інших областей.

2.4. Контролює оформлення документів на виплату пенсій і грошової допомоги, звітних документів, що передаються в центральну бухгалтерію та керівникам Центру по районних (міських) відділах, що обслуговує операційний відділ.

2.5. Направляє первинні документи для розрахунку пенсій та грошової допомоги на комп'ютерне опрацювання і контроль відповідних табуляграм.

2.6. Забезпечує правильне ведення особових рахунків, своєчасну перевірку звітності підприємств поштового зв'язку.

2.7. Організовує контроль документів в день їх надходження від районних відділів соціального захисту населення, організацій та установ, перевірку правильності визначення права на призначення пенсій та допомоги.

2.8. Організовує суцільну перевірку правильності призначення, а також проведення перерахунків пенсій та допомоги районними відділами соціального захисту населення.

2.9. Аналізує своєчасність і правильність розгляду пенсійних документів районними відділами соціального захисту населення, а також строки їх відправлення Центру.

2.10. Результати аналізу щомісяця подає керівництву.

2.11. Організовує своєчасний і правильний розгляд заяв і скарг громадян з питань виплати пенсій та допомоги.

2.12. Вживає заходів щодо усунення причин, які їх породжують.

2.13. Здійснює облік і контроль за правильністю витрат коштів, виділених на пенсійне забезпечення.

2.14. Проводить розрахунки з підприємствами зв'язку, відділеннями (філіалами) Ощадного банку та іншими організаціями за виплачені суми пенсій та допомоги.

2.15. Вживає заходів щодо запобігання і погашення сум переплат і недоплат.

2.16. Організовує проведення інвентаризації пенсійних (особових) справ і особових рахунків одержувачів пенсій та допомоги.

2.17. Забезпечує вивчення, узагальнення та застосування передового досвіду в галузі соціальної політики, підготовку відповідних матеріалів для опублікування в періодичних виданнях.

2.18. Забезпечує у межах своєї компетенції надання необхідної організаційно-методичної та консультативної допомоги місцевим органам виконавчої влади, установам, організаціям з питань реалізації державної політики пенсійного забезпечення.

2.19. Здійснює контроль за веденням у відділі діловодства, зберіганням документів.

2.20. Здійснює керівництво всією діяльністю відділу в межах наданих йому повноважень та прав з використанням сучасних методів управління персоналом (визначає функції, планує, організовує, координує, стимулює, контролює та оцінює роботу працівників), забезпечує постійне впровадження сучасних форм і методів виконання робіт у відділі з застосуванням новітніх інформаційних технологій; здійснює підбір, раціональну розстановку, підвищення кваліфікації, атестацію та переміщення персоналу; реалізує заходи щодо використання більш досконалих і ефективних методів роботи.

2.21. Забезпечує контроль за додержанням персоналом правил і норм охорони праці та протипожежного захисту.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник операційного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник операційного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник операційного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник операційного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник операційного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник операційного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник операційного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник операційного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник операційного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник операційного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник операційного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник операційного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник операційного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник операційного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник операційного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник операційного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.