Інструкція для посади "Начальник оперативного відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник оперативного відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи у підрозділах оперативно-рятувальної служби на керівних посадах нижчого рівня - не менше 7 років. Післядипломна освіта у сфері цивільного захисту. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони, укази, постанови, інші нормативні документи, що регламентують організацію та проходження служби у підрозділах цивільного захисту;
      - тактику гасіння пожеж та ліквідації інших надзвичайних ситуацій, технічні характеристики пожежних та спеціальних автомобілів, інженерно-технічного устатковання та іншого пожежно-технічного оснащення;
      - оперативно-тактичну характеристику території;
      - місця розташування особливо важливих об'єктів та перелік об'єктів, на які висилаються додаткові сили та засоби;
      - регламент виїзду протипожежної техніки за викликом про пожежу;
      - інструкції взаємодії з іншими службами;
      - місця зосередження основних запасів засобів і матеріалів для гасіння пожеж;
      - правила утримання та експлуатації джерел протипожежного водопостачання, особливості їх експлуатації у зимовий період;
      - державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення, технічні характеристики апаратів захисту органів дихання та правила роботи в них;
      - порядок дій за сигналом пожежної тривоги;
      - технологію роботи автоматизованої системи зв'язку та оперативного управління і її характеристики;
      - порядок здійснення комплексних, контрольних і цільових перевірок оперативно-службової діяльності підрозділів;
      - стан дисципліни та дотримання законності серед особового складу підрозділу;
      - вимоги безпеки праці;
      - порядок ведення службової документації за напрямами діяльності.

1.4. Начальник оперативного відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник оперативного відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник оперативного відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник оперативного відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує пожежогасіння відповідно до вимог нормативних документів.

2.2. Здійснює керівництво оперативно-службовою діяльністю та підготовкою співробітників відділу.

2.3. Аналізує роботу підлеглих та вживає необхідних заходів щодо її поліпшення.

2.4. Здійснює контроль за роботою оперативних груп, вживає заходів щодо удосконалення їх роботи, впровадження передових форм і методів у їх діяльності.

2.5. Проводить роботу з підвищення готовності підрозділів та удосконалення організації ліквідації пожеж та інших надзвичайних ситуацій.

2.6. Контролює виконання графіка планових і позапланових перевірок аварійно-рятувальних підрозділів.

2.7. Здійснює розроблення перспективних та поточних планів роботи у межах покладених завдань.

2.8. Контролює ведення оперативної документації відділу, здійснює її коригування.

2.9. Забезпечує вирішення питань матеріально-технічного забезпечення відділу.

2.10. Контролює виконання підлеглими функціональних обов'язків, у разі необхідності надає їм практичну допомогу.

2.11. Готує матеріали атестації, проекти наказів щодо заохочення або накладання дисциплінарних стягнень на працівників відділу та подає їх на розгляд керівництву.

2.12. Проводить роботу щодо комплектування, розстановки та навчання працівників.

2.13. Організовує стажування новопризначених на посади працівників, готує документи на їх допуск до самостійного чергування.

2.14. Забезпечує взаємодію з відповідними формуваннями, підрозділами та організаціями інших відомств з питань надійної, безперервної роботи техніки, пожежно-технічного оснащення під час ліквідації пожеж, аварій, інших надзвичайних ситуацій та у повсякденній організації чергування підрозділів.

2.15. У разі відсутності начальника оперативно-координаційного центру виконує його функції.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник оперативного відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник оперативного відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник оперативного відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник оперативного відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник оперативного відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник оперативного відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник оперативного відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник оперативного відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник оперативного відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник оперативного відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник оперативного відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник оперативного відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник оперативного відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник оперативного відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник оперативного відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник оперативного відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.