Інструкція для посади "Майстер зміни", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер зміни" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні і методичні матеріали з оперативного управління виробництвом;
      - технічні вимоги до продукції, що випускається, технологію її виробництва;
      - виробниче устаткування цеху та правила його технічної експлуатації;
      - системи і методи обліку процесу виробництва;
      - порядок тарифікації робіт та робітників;
      - норми і розцінки на роботи, порядок їх перегляду;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - техніко-економічне та оперативно-виробниче планування;
      - чинні положення з оплати праці та матеріального стимулювання;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Майстер зміни призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер зміни підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер зміни керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер зміни під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує виконання змінних виробничих завдань дільницями та бригадами, додержання встановленої технології виробництва виробів, виконання робіт (послуг), ритмічний випуск продукції високої якості.

2.2. Організовує своєчасну підготовку виробництва, раціональне завантаження та роботу устаткування.

2.3. Здійснює оперативний контроль за забезпеченням матеріальними та енергетичними ресурсами, технічно правильною експлуатацією устаткування та інших основних засобів, економним витрачанням сировини, палива, матеріалів, виявляє, запобігає та усуває причини порушень процесу виробництва.

2.4. Бере участь у роботі з оперативного планування виробництва, поліпшення нормування, атестації та раціоналізації робочих місць, розповсюдження передових прийомів і методів праці, зниження трудових витрат.

2.5. Аналізує результати виробничої діяльності дільниці, бригади за зміну, причини, що спричиняють простої устаткування і зниження якості виробів (робіт, послуг), бере участь у розробленні та впровадженні заходів щодо усунення виявлених недоліків.

2.6. Забезпечує правильне і своєчасне оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.7. Сприяє поширенню передового досвіду, розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.8. Веде оперативний облік просування продукції відповідно до технологічного процесу та за робочими місцями, виконання виробничих завдань.

2.9. Контролює додержання працівниками технологічної, виробничої і трудової дисципліни, правил і норм з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.10. Подає пропозиції щодо заохочення працівників, які відзначилися, накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої і трудової дисципліни.

2.11. Веде виховну роботу в колективі.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер зміни має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер зміни має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер зміни має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер зміни має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер зміни має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер зміни має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер зміни має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер зміни має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер зміни має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер зміни несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер зміни несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер зміни несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер зміни несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер зміни несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер зміни несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер зміни несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.