Інструкція для посади "Майстер зеленого господарства", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 87. Житлове та комунальне господарство населених пунктів. (З урахуванням додатків затвердженних: наказом Державного комітета України по житлово-комунальному господарству 09.07.2004 р. N 132, наказом Держжитлокомунгоспу України 22.11.2004 р. N 210, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства 08.12.2009 р. N 387, наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України 23.12.2010 р. N 464)", що затверджен наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України 14.06.1999 р. N 144. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер зеленого господарства" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, вказівки та інші керівні матеріали щодо виробничо-господарської діяльності підприємства;
      - технологію виконання озеленювальних та доглядних робіт;
      - технічні характеристики машин і механізмів, що використовуються на дільниці;
      - основи економіки та організації виробництва в зеленому господарстві;
      - основи трудового законодавства;
      - норми, розцінки, чинні положення щодо оплати праці;
      - стандарти насаджень та посівні матеріали;
      - передовий досвід роботи з утримання зелених насаджень;
      - правила і норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер зеленого господарства призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер зеленого господарства підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер зеленого господарства керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер зеленого господарства під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво виробничою діяльністю на закріпленій ділянці з озеленення території та формування зелених насаджень, догляду за ними.

2.2. Бере участь у розробленні перспективних і поточних планів роботи підприємства.

2.3. Щороку розробляє ескізні проекти композицій зелених насаджень, квітково-декоративного оформлення та організовує їх впровадження на закріпленій ділянці.

2.4. Доводить до відома бригад (ланок) виробничі завдання згідно з планом роботи.

2.5. Здійснює розстановку робітників на об'єктах, видає наряди на виконання робіт, роз'яснює технологію виконання робіт, умови оплати праці.

2.6. Контролює дотримання робітниками технології, обсягу та якості робіт.

2.7. Здійснює оперативне керівництво роботою машин і механізмів, які обслуговують дільницю.

2.8. Веде облік виконаних обсягів озеленювальних та доглядальних робіт, часу роботи машин і механізмів.

2.9. Своєчасно оформлює первинну обліково-звітну документацію і подає її до відповідних підрозділів підприємства.

2.10. Здійснює контроль за збереженістю та раціональним використанням машин і механізмів, технологічного обладнання, оснастки та пристроїв, садивного матеріалу та інших матеріальних цінностей.

2.11. Систематично обстежує стан зелених насаджень і вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків у догляді за ними.

2.12. Забезпечує робітників дільниці інвентарем, інструментом, матеріалами, спецодягом та індивідуальними засобами захисту згідно з чинними нормами.

2.13. Бере участь у роботі кваліфікаційної комісії, здійснює заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів.

2.14. Контролює додержання робітниками правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер зеленого господарства має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер зеленого господарства має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер зеленого господарства має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер зеленого господарства має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер зеленого господарства має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер зеленого господарства має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер зеленого господарства має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер зеленого господарства має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер зеленого господарства має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер зеленого господарства несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер зеленого господарства несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер зеленого господарства несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер зеленого господарства несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер зеленого господарства несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер зеленого господарства несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер зеленого господарства несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.