Інструкція для посади "Майстер з ремонту металургійних печей", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 40. Чорна металургія", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 18.01.2002 г. N 28. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України. Введен в дію з 1 січня 2002 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер з ремонту металургійних печей" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи за професією на менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, методичні, нормативні та інші керівні матеріали, що стосуються виробничої та господарської діяльності дільниці;
      - систему планово-запобіжного ремонту та раціональної експлуатації технологічного устаткування;
      - організацію ремонтної служби на підприємстві;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, призначення та режими роботи устаткування підприємства і дільниці;
      - технологію ремонтних робіт;
      - стандарти, технічні умови та інструкції щодо ремонту, монтажу і випробування устаткування металургійних печей;
      - основи економіки, організації виробництва та праці, техніко-економічного та виробничого планування;
      - методи господарчого розрахунку;
      - діючі положення про оплату праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер з ремонту металургійних печей призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер з ремонту металургійних печей підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер з ремонту металургійних печей керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер з ремонту металургійних печей під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво дільницею з забезпечення правильної експлуатації, міжремонтного обслуговування та планового ремонту металургійних печей.

2.2. Бере участь у розробці оперативних планів роботи.

2.3. Установлює згідно з планом виробничі завдання бригадам та окремим робітникам.

2.4. Організує працю на дільниці, впроваджує передові системи та методи ремонту.

2.5. Забезпечує виконання планових завдань, максимальне використання виробничих потужностей та систематичне підвищення продуктивності праці робітників.

2.6. Перевіряє якість ремонтних робіт, здійснює заходи зі скорочення строків та зниження їх вартості, підвищення витривалості устаткування металургійних печей, із запобігання браку та покращання якості ремонту.

2.7. Створює умови для виконання норм робітниками, здійснює виробничий інструктаж робітників.

2.8. Вносить пропозиції про перегляд трудових норм та розцінок.

2.9. Аналізує результати виробничо-господарської діяльності, контролює витрати фонду заробітної плати, забезпечує правильність та своєчасність оформлення первинних документів з обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоїв.

2.10. Забезпечує безпеку та культуру праці на робочих місцях.

2.11. Сприяє розвитку раціоналізації та винахідництва.

2.12. Контролює додержання робітниками виробничої та трудової дисципліни, суворе виконання ними правил та норм з охорони праці.

2.13. Подає пропозиції про заохочування робітників, які відзначилися, або накладання дисциплінарних стягнень на порушників виробничої та трудової дисципліни, а також про надання згідно з Довідником кваліфікаційних характеристик професій працівників розрядів робітникам.

2.14. Проводить роботу з підвищення рівня технічних знань робітників.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер з ремонту металургійних печей має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер з ремонту металургійних печей має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер з ремонту металургійних печей має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер з ремонту металургійних печей має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер з ремонту металургійних печей має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер з ремонту металургійних печей має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер з ремонту металургійних печей має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер з ремонту металургійних печей має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер з ремонту металургійних печей має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер з ремонту металургійних печей несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер з ремонту металургійних печей несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер з ремонту металургійних печей несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер з ремонту металургійних печей несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер з ремонту металургійних печей несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер з ремонту металургійних печей несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер з ремонту металургійних печей несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.