Інструкція для посади "Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності;
      - вимоги до якості відвантажуваного вугілля;
      - обладнання дільниці та правила його технічного експлуатування;
      - технологію гірничого виробництва;
      - норми і розцінки на виконувані роботи;
      - чинні положення щодо оплати праці;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує своєчасне приймання вугілля відповідно до встановленого технологічного режиму розрізу та відвантажування його на брикетну фабрику в зміні; виконання змінних планових завдань з випуску та відвантажування вугілля відповідних марок, сортів і норм зольності; ефективне використання обладнання: економні витрати матеріалів, енергії та збереженість матеріальних цінностей; дотримання виробничої та трудової дисципліни, виконання правил і норм охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту; достовірне та своєчасне подання встановленої первинної документації, звітів і рапортів про виконані за зміну роботи.

2.2. Здійснює: раціональне розставлення робітників по робочих місцях; видавання виробничих завдань.

2.3. Бере участь: у перегляді чинних норм на дільниці; у розробленні заходів з механізації та автоматизації трудомістких процесів і ручних робіт; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків.

2.4. Проводить інструктаж робітників з безпечного ведення робіт, дотримання правил і норм охорони праці та технічної експлуатації обладнання.

2.5. Контролює: стан машин і механізмів, засобів охорони і безпеки праці та протипожежного захисту; наявність необхідної кількості матеріалів і запасних частин.

2.6. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.7. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер дільниці поверхневого комплексу розрізу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.