Інструкція для посади "Майстер дільниці електропостачання", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер дільниці електропостачання" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції й інші настановчі та нормативні матеріали, які стосуються виробничо-господарської діяльності дільниці;
      - перспективи розвитку енергосистеми дільниці;
      - принципові теплові та електричні схеми мереж і окремих технологічних вузлів;
      - експлуатаційні характеристики та конструктивні особливості основного й допоміжного обладнання дільниці, електричних автоматичних пристроїв і захисту;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій і систем;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер дільниці електропостачання призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер дільниці електропостачання підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер дільниці електропостачання керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер дільниці електропостачання під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботи з експлуатації та ремонту перемикальних пунктів загальнокар'єрних ліній електропередачі та освітлення, дільничних електромереж, кабелів, електрообладнання на підстанціях розрізів, пересувного дільничного обладнання, екскаваторів та електродвигунів; роботи, пов'язані з демонтажем старих і будівництвом нових загальнокар'єрних ліній електропередачі та ліній освітлення; ліквідацію аварій, відмов і неполадок електрообладнання.

2.2. Забезпечує: ефективне використання електрообладнання; своєчасну доставку на дільниці розрізу необхідного обладнання, запасних частин і матеріалів; впровадження заходів щодо використання внутрішніх резервів, вдосконалення організації виробництва та праці, підвищення продуктивності праці; безпечні умови праці; дотримання виробничої та трудової дисципліни на дільниці.

2.3. Здійснює: оперативне керування дільницею протягом зміни; раціональне розставлення робітників, видавання виробничих завдань і приймання виконаних робіт; оформлення первинних документів на оплату праці робітників; інструктаж робітників з безпечних методів ведення робіт, дотримання правил безпеки та технічної експлуатації обладнання.

2.4. Бере участь: у розробленні планів роботи дільниці; у складанні графіка оглядів та профілактичних випробувань електроустаткування, захисних засобів, заземлення та релейного захисту; у з'ясуванні причин аварій і нещасних випадків; у розгляді раціоналізаторських пропозицій.

2.5. Складає заявки на отримання обладнання, матеріалів та запасних частин; веде облік їх витрат.

2.6. Приймає заявки на планові вимикання та перемикання обладнання.

2.7. Контролює: роботу змінних електрослюсарів та чергового персоналу енергодільниці; будівництво підстанцій та ліній електропередач (ЛЕП), яке виконується підрядним методом; достовірне та своєчасне складання звітів і рапортів про виконані за зміну роботи.

2.8. Веде встановлену документацію, звітність.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер дільниці електропостачання має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер дільниці електропостачання має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер дільниці електропостачання має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер дільниці електропостачання має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер дільниці електропостачання має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер дільниці електропостачання має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер дільниці електропостачання має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер дільниці електропостачання має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер дільниці електропостачання має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер дільниці електропостачання несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер дільниці електропостачання несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер дільниці електропостачання несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер дільниці електропостачання несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер дільниці електропостачання несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер дільниці електропостачання несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер дільниці електропостачання несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.