Інструкція для посади "Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи за фахом - не менше 3 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - законодавчі акти, що стосуються діяльності МНС;
      - керівні матеріали з практичної психології;
      - психології діяльності в особливих умовах, психології праці та управління, інженерної і соціальної психології;
      - методи вивчення психологічних особливостей професійної діяльності працівників;
      - технічні засоби, які застосовуються в процесі вивчення умов праці;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід роботи психологів;
      - основи професійної діяльності підрозділів, праці та управління;
      - профорієнтаційну роботу;
      - основи трудового законодавства, форми та методи роботи із засобами масової інформації;
      - правила ділового етикету;
      - правила та норми з охорони праці та пожежної безпеки;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

1.4. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу, забезпечує виконання покладених на центр завдань.

2.2. Бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативних актів, окремих положень з питань, що належать до компетенції центру.

2.3. Готує рішення за напрямами діяльності центру та у межах наданих йому повноважень.

2.4. Організовує роботу з психологічного захисту населення.

2.5. Планує діяльність та використання існуючих сил і засобів підрозділів психологічного забезпечення спеціально уповноваженого центральним органом виконавчої влади з питань цивільного захисту.

2.6. Взаємодіє з спеціально уповноваженим центрального органу виконавчої влади з питань цивільного захисту.

2.7. Забезпечує роботу щодо ефективної взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, науковими організаціями, провідними експертами з питань, що стосуються діяльності центру.

2.8. Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, що належить до компетенції центру, вносить пропозиції щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій.

2.9. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи центру.

2.10. Подає пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників центру, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників.

2.11. Забезпечує дотримання працівниками центру правил внутрішнього трудового розпорядку.

2.12. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів.

2.13. Організовує роботу з документами у відповідності з законодавством.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центру психологічного забезпечення та роботи з особовим складом несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.