Інструкція для посади "Начальник центру", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центру" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут;
      - посадові обов’язки особового складу територіального вузла;
      - стаціонарні мережі урядового зв’язку;
      - вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням;
      - принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами;
      - можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу;
      - вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці;
      - особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту;
      - заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку;
      - правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
      - основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник центру призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центру підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центру керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центру під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво роботою центру територіального вузла.

2.2. Забезпечує виконання покладених на центр завдань щодо забезпечення, функціонування, безпеки та розвитку державної системи урядового зв’язку територіального вузла, зокрема її готовності до роботи в особливий період та в разі виникнення надзвичайної ситуації.

2.3. Контролює та аналізує стан діяльності центру, вносить необхідні пропозиції та зміни.

2.4. Планує та здійснює заходи щодо підтримання та удосконалення підготовки центру до особливого періоду та надзвичайних ситуацій.

2.5. Утримує у постійній готовності закріплене за підрозділами обладнання, спеціальне устаткування та техніку, надає відомості про їх наявність.

2.6. Вживає заходів щодо захисту особового складу, спеціального устаткування, техніки та майна від катастроф, аварій, ушкоджень, уражень та відшкодування матеріальних збитків, заподіяних територіальному вузлу.

2.7. Сприяє впровадженню передового досвіду навчання особового складу центру, використовує навчально-матеріальну базу, спрямовує кошти та матеріальні засоби на вдосконалення цієї бази.

2.8. За необхідності особисто проводить навчання та заняття з особовим складом центру, займається правовим вихованням підлеглих, своєчасно вживає заходів щодо виконання завдань морально-психологічного забезпечення підготовки до особливого періоду та надзвичайних ситуацій.

2.9. Готує пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, переміщення особового складу центру, своєчасного заміщення вакансій, заохочення, накладання стягнень тощо.

2.10. Розглядає скарги, які стосуються діяльності особового складу центру та приймає відповідні рішення.

2.11. Контролює організацію несення внутрішньої служби в центрі, підготовку осіб, призначених на чергування, і здійснює перевірку несення ними служби.

2.12. Вживає заходів щодо забезпечення безпеки особового складу підрозділу під час навчань, роботи зі спеціальним устаткуванням, обладнанням та технікою, несення служби, виконання інших обов’язків.

2.13. Контролює належне утримання та експлуатацію приміщень, споруд та території центру, вживає заходів щодо забезпечення пожежної безпеки та охорони довкілля у місцях його розташування.

2.14. Відповідає, в межах компетенції, за дотримання належного забезпечення особового складу центру згідно з чинним законодавством.

2.15. Забезпечує дотримання підлеглими законів України, положень нормативних актів Держспецзв'язку, режиму секретності, законності, вимог керівних документів з організації та забезпечення безпеки урядового зв’язку.

2.16. Проводить роботу з дотримання службової дисципліни.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центру має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центру має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центру має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центру має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центру має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центру має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центру має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центру має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центру має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центру несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центру несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центру несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центру несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центру несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центру несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центру несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв`язку, органах виконавчої влади, місцевого самоврядування з питань, що стосуються його компетенції; ознайомлюватися з необхідними матеріалами, що стосуються його компетенції; надавати пропозиції щодо ефективного планування, застосування та використання елементів підсистеми урядового зв’язку під час виконання завдань за призначенням та у ході проведення занять і навчань, удосконалення підготовки до особливого періоду, використання навчальної матеріально-технічної бази; припиняти дії особового складу центру, який створює передумови порушення безпеки урядового зв’язку, техніки безпеки та пожежної безпеки; залучати фахівців інших підрозділів територіального вузла, за погодженням з їх керівниками, до розгляду питань, що належать до його компетенції; отримувати у встановленому порядку від інших підрозділів територіального вузла документи, матеріали, інформацію, необхідні для виконання завдань, покладених на центр; брати участь в організації та проведенні нарад з питань, що належать до компетенції центру; вимагати надання матеріалів та інструментів тощо, необхідних для забезпечення виконання поставлених завдань; надавати рекомендації щодо професійної підготовки особового складу центру, надавати підлеглим доручення та завдання з питань, що належать до його функціональних обов’язків.