Інструкція для посади "Голова кооперативу промислового", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності. Розділ 3. Діяльність органів управління підприємствами", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29.10.2007 р. N 583.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Голова кооперативу промислового" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професіями керівників нижчого рівня відповідного професійного спрямування - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Господарський кодекс України;
      - закони, постанови, укази, розпорядження та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності підприємств колективної власності, статут виробничого кооперативу;
      - організацію і технологію виробництва;
      - аналіз виробничо-фінансової й господарської діяльності виробничого кооперативу та виконання договірних зобов'язань;
      - чинні державні стандарти та технічні умови;
      - методи і засоби технічного контролю якості продукції та сировини;
      - основи планування, статистики, менеджменту, комерційної діяльності, оподаткування, роботи з цінними паперами;
      - досвід передових підприємств та основи ринкової економіки;
      - можливості використання організаційної й обчислювальної техніки;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - законодавство про працю;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії, протипожежного захисту та охорони навколишнього середовища.

1.4. Голова кооперативу промислового призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Голова кооперативу промислового підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Голова кооперативу промислового керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Голова кооперативу промислового під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Очолює правління кооперативу промислового.

2.2. Здійснює керівництво справами кооперативу промислового відповідно до функцій, визначених статутом кооперативу та вимогами Господарського кодексу України.

2.3. Організовує фінансову та виробничо-господарську діяльність кооперативу промислового та несе відповідальність за неї перед членами кооперативу.

2.4. Діє від імені кооперативного підприємства, представляє його інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з юридичними особами та громадянами, формує адміністрацію кооперативного підприємства і вирішує питання його діяльності в межах та порядку, визначених установчими документами.

2.5. Готує та проводить загальні збори виробничого кооперативу, забезпечує виконання прийнятих рішень.

2.6. Розробляє і вносить на затвердження загальних зборів пропозиції щодо напрямів розвитку виробничого кооперативу, прийняття до кооперативу нових членів та припинення членства.

2.7. Контролює виконання договірних зобов'язань, якість виконуваних робіт та продукції, що виготовляється виробничим кооперативом, додержання виробничої, технологічної та трудової дисципліни.

2.8. Забезпечує збереження основних засобів виробництва, устаткування та всього майна кооперативу.

2.9. Вирішує питання навчання членів кооперативу, співробітництва з вітчизняними та іноземними партнерами.

2.10. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку в установленому порядку, формування доходу виробничого кооперативу за рахунок надходжень від господарської діяльності, сплату податків та інших обов'язкових платежів, проведення відрахувань у фонди виробничого кооперативу, кооперативні виплати.

2.11. Забезпечує виконання чинного законодавства з питань діяльності виробничого кооперативу, з охорони навколишнього природного середовища, організації та охорони праці.

2.12. Дотримується конфіденційності в роботі з службовими документами відповідно до вимог чинного законодавства.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Голова кооперативу промислового має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Голова кооперативу промислового має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Голова кооперативу промислового має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Голова кооперативу промислового має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Голова кооперативу промислового має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Голова кооперативу промислового має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Голова кооперативу промислового має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Голова кооперативу промислового має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Голова кооперативу промислового має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Голова кооперативу промислового несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Голова кооперативу промислового несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Голова кооперативу промислового несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Голова кооперативу промислового несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Голова кооперативу промислового несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Голова кооперативу промислового несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Голова кооперативу промислового несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.