Інструкція для посади "Голова кооперативу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 2. Сільське господарство та пов'язані з ним послуги", що затверджен наказом Міністерства аграрної політики України 07.11.2003. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Голова кооперативу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сільському господарстві на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Статут кооперативу та положення про його діяльність;
      - терміни підготовки і проведення загальних зборів членів кооперативу, засідання ради або правління кооперативу;
      - результати виробничо-фінансової й господарської діяльності кооперативу та виконання договірних зобов'язань;
      - організацію і технологію виробництва, вимоги до якості сировини та продукції кооперативу, чинні державні стандарти та технічні умови;
      - системи, методи і засоби технічного контролю якості сировини, досвід передових підприємств та основи ринкової економіки, виробничі зв'язки в ринкових умовах, трудове законодавство;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Голова кооперативу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Голова кооперативу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Голова кооперативу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Голова кооперативу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює щоденне керівництво справами кооперативу.

2.2. Забезпечує виконання рішень загальних зборів.

2.3. Відповідає за виробничофінансову діяльність кооперативу.

2.4. Є матеріально відповідальною особою за основні засоби виробництва, обігові кошти, устаткування та все майно кооперативу.

2.5. Визначає форми організації та оплати праці членів кооперативу з огляду на конкретні умови виробництва, розпорядок робочого дня, заходи заохочення, підвищення продуктивності праці і трудової дисципліни.

2.6. Укладає договори з постачальниками і споживачами продукції, з вищим керівництвом та іншими кооперативами асоціації, до якої належить кооператив.

2.7. Підписує та затверджує разом з бухгалтером грошово-видаткові документи, баланс кооперативу.

2.8. Забезпечує проведення виробничо-бухгалтерського обліку в установленому порядку і відповідає за його правдивість згідно із затвердженим положенням та чинним законодавством.

2.9. Здійснює формування коштів кооперативу за рахунок його власних доходів від реалізації продукції та надання послуг, а також їх використання на формування фондів, відшкодування витрат, обов'язкові платежі, оплати праці, соціальне страхування.

2.10. Підготовляє та проводить загальні збори членів кооперативу, ставлячи на них питання про чисельність працівників та розмір їхньої заробітної плати, розмір відрахувань від доходів на формування фондів кооперативу, заходи щодо соціального розвитку і соціального забезпечення, припинення діяльності кооперативу в установленому порядку за умови його збитковості та порушення чинного законодавства.

2.11. Контролює додержання працівниками виробничої і трудової дисципліни, правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.12. Забезпечує виконання законодавства з охорони навколишнього природного середовища.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Голова кооперативу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Голова кооперативу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Голова кооперативу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Голова кооперативу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Голова кооперативу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Голова кооперативу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Голова кооперативу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Голова кооперативу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Голова кооперативу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Голова кооперативу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Голова кооперативу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Голова кооперативу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Голова кооперативу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Голова кооперативу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Голова кооперативу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Голова кооперативу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.