Інструкція для посади "Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 89. МНС України", що затверджен наказом МНС України 01.12.2009 р. N 808. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України 01.12.2009 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра (спеціаліста). Стаж роботи у сфері цивільного захисту - не менше 2 років. Післядипломна освіта за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України;
      - акти законодавства, що стосуються внутрішньої (спеціальної) служби в діяльності відповідного органу виконавчої влади;
      - Укази Президента України;
      - постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України;
      - інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток сфери цивільного захисту;
      - плани реагування на надзвичайні ситуації та плани взаємодії сил служби з підрозділами інших міністерств і відомств;
      - щодобовий склад і стан сил оперативно-рятувальних підрозділів;
      - правила користування відповідними керівними оперативними документами на випадок залучення оперативно-рятувальних формувань до ліквідації надзвичайних ситуацій різного рівня;
      - державні будівельні норми у частині, стосовній вимог безпеки та захисту об'єктів, конструктивні особливості будівель і споруд різного призначення;
      - нові науково-технічні розробки та зразки засобів рятування і захисту вітчизняних та зарубіжних виробників, порядок надання рекомендації з їх придбання та подальшого використання;
      - порядок підготовки та внесення проектів законодавчих та нормативних актів;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, права та політології;
      - правила ділового етикету, діловодства;
      - правила з охорони праці та пожежної безпеки;
      - основні принципи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби.

1.4. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує рішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери управління цивільним захистом.

2.2. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань у закріпленому за ним напрямі діяльності.

2.3. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань діяльності та розвитку галузі, готує керівництву відповідні пропозиції.

2.4. Бере участь у розробленні проектів законодавчих і нормативних актів.

2.5. Здійснює реалізацію та забезпечує виконання прийнятих законодавчих і нормативних актів, державних програм, що стосуються компетенції відповідного підрозділу.

2.6. Аналізує практику правового регулювання відносин у сфері цивільного захисту та розробляє пропозиції щодо вдосконалення правового поля з цих питань.

2.7. Аналізує та узагальнює відповідний досвід з метою використання при вирішенні питань підвищення ефективності роботи галузі.

2.8. Аналізує стан та кількість оснащення у аварійно-рятувальних формуваннях, подає пропозиції щодо його перерозподілу між підрозділами та службами.

2.9. Веде контроль за наявністю в формуваннях аварійно-рятувального оснащення та матеріалів оперативного призначення, що закуповуються централізовано, здійснювати відповідні розрахунки щодо їх розподілу між підрозділами.

2.10. На підставі даних з регіональних штабів готує річний звіт щодо наявності аварійно-рятувального оснащення і матеріалів оперативного призначення в оперативно-рятувальних формуваннях, підрозділах та службах.

2.11. Здійснює контроль за функціонуванням оперативно-рятувальних служб цивільного захисту, їх підрозділів.

2.12. Готує проекти табелів оснащення служби та здійснює їх коригування.

2.13. Бере участь у плануванні роботи підрозділу на тиждень, місяць, рік.

2.14. Розробляє необхідні документи та розрахунки щодо організації та контролю виконання заходів, спрямованих на підтримку у постійній готовності до дій за призначенням оперативно-рятувальних формувань.

2.15. Аналізує хід та доповідає начальнику підрозділу про стан справ щодо виконання покладених на оперативно-рятувальне формування завдань.

2.16. Організовує проведення показових інструкторсько-методичних занять з працівниками оперативно-рятувальних підрозділів.

2.17. Бере участь у підготовці командно-штабних навчань з особовим складом оперативно-рятувальних формувань МНС.

2.18. Готує пропозиції щодо застосування оперативно-рятувальних формувань до дій за призначенням та виконує всі необхідні для цього розрахунки, відпрацьовує всі пов'язані з цим документи.

2.19. На підставі рішень керівництва МНС доводить задачі до оперативно-рятувальних формувань та всі пов'язані з цим документи.

2.20. За відсутністю заступника начальника підрозділу виконує його обов'язки.

2.21. Бере участь у планових та позапланових перевірках діяльності оперативно-рятувальних формувань, підрозділів та служб; нарадах, семінарах та заняттях з командним складом оперативно-рятувальних формувань; розробленні необхідної оперативної документації для здійснення чергування керівного складу аварійно-рятувальної служби; підготовленні робочих місць у пунктах управління МНС для оперативної групи служби; уточненні структури, дислокації, диспозиції виїздів на аварії підрозділів служби у зв'язку з можливим перерозподілом сил та засобів на випадок припинення діяльності деяких пунктів нагляду, що обслуговуються; зборі інформації про стан підпорядкованих формувань стосовно готовності їх до дій за призначенням; відпрацюванні відповідних документів щодо нарощування зусиль підрозділів служби з ліквідації наслідків складних та тривалих надзвичайних ситуацій.

2.22. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.23. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.