Інструкція для посади "Фахівець охорони компанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. ВИПУСК 67. Водний транспорт. Розділ "Морський транспорт"(Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства транспорту та зв'язку України N 189 від 10.05.2005 р., N 671 від 06.08.2007 р.). Видання друге, доповнене, перепрацьоване станом на 06.08.2007 рік", що затверджен наказом Міністерства транспорту України 10.12.2001 р. N 863. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Фахівець охорони компанії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи в галузі морського транспорту: для спеціаліста - не менше 3 років, бакалавра - не менше 5 років. Наявність сертифіката (свідоцтва) щодо компетентності згідно з Міжнародним кодексом з охорони суден і портових засобів (ISPS Code). 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази, розпорядження, положення та інші керівні документи відносно питань безпеки на морі, охорони морських суден, їх пасажирів, екіпажів та вантажів;
      - вимоги Міжнародної конвенції з охорони людського життя на морі (СОЛАС) та Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів (ISPS Code);
      - Конвенцію про боротьбу з незаконними актами, що спрямовані проти безпеки морського судноплавства, та інші міжнародні нормативно-правові акти;
      - організацію служби морської безпеки в судноплавних компаніях;
      - суднові обов'язки щодо забезпечення морської охорони;
      - характер загроз, що пов'язані з порушенням охорони суден, методи їх запобігання та припинення;
      - порядок дій у надзвичайних ситуаціях (під час виникнення актів тероризму, піратства, саботажу, диверсії, незаконної міграції тощо);
      - методологію проведення оцінки стану охорони судна та методи проведення його перевірок;
      - методику виконання процедур і дій згідно з планами охорони суден компанії;
      - методи охорони суднових систем радіо- і телекомунікацій, у тому числі комп'ютерних систем і мереж, та інших об'єктів на судні, що можуть створити небезпеку для людей, майна або операцій на борту судна чи в межах портового засобу;
      - суднове охоронне устаткування для захисту пасажирів та екіпажу;
      - системи охоронного зв'язку, сигналізації, ідентифікації особи, обладнання для спостереження і контролю тощо;
      - будову й обладнання суден, суднове аварійне й чергове устаткування;
      - розташування зон на судні, доступ до яких повинен бути обмеженим;
      - суднові та портові операції;
      - морське право;
      - англійську мову на рівні вільного володіння загальною та спеціальною тематикою;
      - правила та норми охорони праці, протипожежного захисту;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Фахівець охорони компанії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Фахівець охорони компанії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Фахівець охорони компанії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Фахівець охорони компанії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує охорону конкретного судна або групи суден судноплавної компанії, які підлягають захисту від загроз піратства, тероризму, баратрії та інших протиправних дій згідно з вимогами Міжнародного кодексу з охорони суден і портових засобів, інших міжнародних і національних нормативних документів.

2.2. Вживає заходів щодо запобігання збройному розбою суден, незаконному захопленню суден і їх вантажів, іншим формам морського шахрайства і незаконних актів, які загрожують безпеці суден, їх пасажирів та екіпажів.

2.3. Забезпечує проведення оцінки стану охорони судна або групи суден компанії, що зайняті в міжнародних морських перевезеннях.

2.4. Надає консультативну допомогу стосовно рівня загрози, з якою може зіткнутися судно, на основі відповідної оцінки ризику.

2.5. Забезпечує розробку, подання на узгодження, впровадження планів з охорони суден компанії.

2.6. Стежить за належним виконанням процедур, що викладені в суднових планах з охорони.

2.7. Забезпечує детальну відповідність планів з охорони, які використовуються однотипними суднами або групою суден, до специфіки кожного судна.

2.8. Здійснює розробку рекомендацій щодо внесення відповідних змін та доповнень до плану з охорони судна згідно з вимогами, що поставлені до охорони конкретного судна.

2.9. Забезпечує проведення первинних та подальших перевірок стану охорони суден компанії.

2.10. Проводить внутрішні аудиторські перевірки та перегляди діяльності із забезпечення охорони.

2.11. Забезпечує необхідну підготовку осіб, які відповідають за охорону суден компанії.

2.12. Контролює виконання екіпажами усіх суднових обов'язків із забезпечення охорони.

2.13. Здійснює взаємозв'язок та забезпечує координування дій командного складу суден з фахівцями (офіцерами) охорони портових засобів.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Фахівець охорони компанії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Фахівець охорони компанії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Фахівець охорони компанії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Фахівець охорони компанії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Фахівець охорони компанії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Фахівець охорони компанії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Фахівець охорони компанії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Фахівець охорони компанії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Фахівець охорони компанії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Фахівець охорони компанії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Фахівець охорони компанії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Фахівець охорони компанії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Фахівець охорони компанії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Фахівець охорони компанії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Фахівець охорони компанії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Фахівець охорони компанії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.