Інструкція для посади "Начальник інституту", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник інституту" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, наявність наукового ступеня та вченого звання. Стаж роботи на керівних посадах у Держспецзв’язку або у сфері науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах ІІІ та IV рівнів акредитації, науково-дослідних установах не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, відомчі нормативні акти Міністерства освіти та науки України, Держспецзв’язку, інші нормативно-правові документи, що регулюють діяльність Держспецзв’язку у сфері освіти та науки, Дисциплінарний статут;
      - порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів;
      - відповідні технології, прийоми, методи тощо, що використовуються для криптографічного та технічного захисту інформації у спеціальних інформаційно-телекомунікаційних системах;
      - інструкцію з діловодства;
      - правила ділового етикету;
      - сучасні методи управління персоналом;
      - основи державного управління, економіки, фінансів, ринку та психології праці, трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник інституту призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник інституту підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник інституту керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник інституту під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю Інституту, визначає ступінь відповідальності керівників підпорядкованих структурних підрозділів (відділів, кафедр, секторів) та своїх заступників.

2.2. Розподіляє обов’язки між своїми заступниками та керівниками структурних підрозділів, очолює та контролює їх роботу.

2.3. Організовує перспективне та поточне планування службової діяльності Інституту, вживає заходів щодо підтримання готовності Інституту до виконання завдань за призначенням в особливий період та у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.4. Забезпечує вирішення питань, пов’язаних з організацією та підтриманням управління структурними підрозділами Інституту, здійснюючи через них вирішення питань організації в Інституті діяльності внутрішньої служби, навчання та перевірки знань з питань охорони праці та протипожежного захисту, роботи з криптографічного та технічного захисту інформації, спортивно-масової роботи, охорони об’єктів Інституту, професійного навчання.

2.5. Забезпечує оптимальну структуру і штатний розпис Інституту, призначає і звільняє з посад особовий склад Інституту, затверджує його посадові інструкції.

2.6. Забезпечує участь особового складу Інституту у розробці проектів нормативних-правових актів з питань, що стосуються діяльності Інституту.

2.7. Організовує та контролює вирішення питань, пов’язаних з організацією навчальної, методичної, наукової та науково-організаційної, редакційно-видавничої, раціоналізаторської та винахідницької роботи в Інституті; питання організації підготовки та підвищення кваліфікації науково-педагогічних і наукових кадрів; виконання наукових програм, проектно-конструкторських розробок.

2.8. Сприяє впровадженню у практичну роботу досягнень науки та техніки, нових технологій та передового досвіду у сферах, які стосуються діяльності Інституту.

2.9. Інформує керівництво Держспецзв’язку, подає відповідні звіти про розподіл функціональних обов’язків з основних питань діяльності Інституту, про хід навчального процесу, виконання навчальних та інших планів, стан дисципліни та морально-психологічний стан особового складу Інституту, дотримання норм чинного законодавства України та з інших питань.

2.10. Видає накази, розпорядження, організовує та контролює їх виконання.

2.11. Вживає заходів щодо забезпечення в Інституті режиму секретності, організовує постійний контроль за охороною державної таємниці та забезпеченням безпеки інформації з обмеженим доступом.

2.12. Забезпечує дотримання особовим складом Інституту правил внутрішнього трудового розпорядку, правил та норм охорони праці, техніки безпеки та протипожежного захисту.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник інституту має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник інституту має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник інституту має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник інституту має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник інституту має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник інституту має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник інституту має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник інституту має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник інституту має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник інституту несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник інституту несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник інституту несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник інституту несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник інституту несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник інституту несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник інституту несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти Інститут в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади з питань, що належать до компетенції Інституту; перерозподіляти завдання та обов’язки між особовим складом Інституту для оперативного вирішення питань діяльності Інституту; проводити перевірки та здійснювати контроль з питань, що належать до його компетенції у сфері захисту інформації; видавати накази, розпорядження, проводити службові наради з усіх напрямів діяльності Інституту; одержувати у встановленому порядку від підрозділів Інституту інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; здійснювати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; здійснювати особистий прийом особового складу Інституту та вирішувати відповідні питання у межах своєї компетенції; забезпечуватися соціальним та правовим захистом згідно з чинним законодавством та своїм статусом у Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, які визначені нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.