Інструкція для посади "Начальник центральної заводської лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 1. Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 р. N 336.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник центральної заводської лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за фахом - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі і нормативно-правові акти;
      - методичні та інші керівні матеріали стосовно науково-технічної діяльності;
      - перспективи технічного розвитку галузі і підприємства;
      - технологію виробництва продукції підприємства;
      - устаткування лабораторії та правила його експлуатації;
      - методи контролю якості продукції, сировини, матеріалів;
      - сучасні засоби і методи вимірювань;
      - стандарти, технічні умови та інші керівні матеріали з розроблення і оформлення технічної документації;
      - технічні вимоги до сировини, матеріалів та готової продукції;
      - екологічні стандарти і нормативи;
      - чинну систему державної атестації і сертифікації продукції;
      - організацію проведення науково-дослідних робіт і лабораторного контролю виробництва;
      - методи визначення ефективності розробок;
      - передовий вітчизняний та зарубіжний досвід у галузі технології та лабораторного контролю виробництва;
      - основи економіки, організації виробництва і управління;
      - засоби обчислювальної техніки, комунікацій та зв'язку;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Начальник центральної заводської лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник центральної заводської лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник центральної заводської лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник центральної заводської лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує проведення науково-дослідних та експериментальних робіт згідно з перспективами розвитку і науково-технічною політикою підприємства з метою впровадження у виробництво прогресивної технології, нового технологічного устаткування, що забезпечує випуск конкурентоспроможної продукції.

2.2. Забезпечує проведення досліджень з розроблення і освоєння нових видів виробів, застосування нових матеріалів у видах продукції, що проектується, поліпшення якості і збільшення випуску продукції, економного витрачання матеріально-сировинних ресурсів.

2.3. Сприяє впровадженню на підприємстві результатів науково-дослідних і експериментальних робіт.

2.4. На основі проведених досліджень розроблює пропозиції щодо зміни технологічних інструкцій, технічних умов і стандартів.

2.5. Очолює роботу з розроблення та впровадження нових методів вимірювань і оцінювання якості матеріалів і продукції, що вироблюється, нових методів контролю у сфері промислової санітарії, охорони праці та навколишнього середовища.

2.6. Забезпечує контроль за додержанням технологічної дисципліни у цехах.

2.7. Організовує проведення лабораторного контролю якості сировини, матеріалів, напівфабрикатів, що надходять у виробництво, а також готової продукції з метою визначення відповідності їх чинним виробничим стандартам і технічним умовам, екологічним стандартам і нормативам.

2.8. Забезпечує оформлення документації за результатами випробувань.

2.9. Бере участь у проведенні державної атестації; сертифікації продукції підприємства.

2.10. Організовує проведення досліджень причин виникнення браку продукції та розроблення рекомендацій щодо їх запобігання та усунення.

2.11. Розроблює тематичні плани науково-дослідних робіт, які здійснюються силами лабораторії, а також разом з іншими структурними підрозділами підприємства, організовує роботу для їх виконання в установлені строки.

2.12. Укладає договори з науково-дослідними організаціями на проведення спільних робіт.

2.13. Бере участь у розробленні стратегічних та бізнес-планів підприємства.

2.14. Здійснює методичне керівництво роботою цехових лабораторій, організовує роботу з узагальнення та аналізу результатів досліджень і випробувань, які ними проводяться.

2.15. Готує пропозиції з поліпшення організації науково-дослідних і експериментальних робіт з метою скорочення витрат праці на їх проведення.

2.16. Організовує вивчення передового вітчизняного і світового досвіду в галузі проектування нових технологій, засобів і методів вимірювань, лабораторного контролю якості продукції, що виробляється, сировини, матеріалів.

2.17. Керує робітниками центральної заводської лабораторії.

2.18. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.19. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник центральної заводської лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник центральної заводської лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник центральної заводської лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник центральної заводської лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник центральної заводської лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник центральної заводської лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник центральної заводської лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник центральної заводської лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник центральної заводської лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник центральної заводської лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник центральної заводської лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник центральної заводської лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник центральної заводської лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник центральної заводської лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник центральної заводської лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник центральної заводської лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.