Категорія - Керівники |  Галузь - Діяльність у галузях радіомовлення, телебачення, агентств із друку, видання газет та інших засобів інформації
Інструкція для посади "Президент національної телекомпанії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 83. Діяльність у галузі радіомовлення та телебачення (Видання друге, перепрацьоване)", що затверджен державним комітетом інформаційної політики, телебачення та радіомовлення України 19.11.2002 р. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Післядипломна освіта в галузі управління. Стаж роботи у сфері інформації на посадах керівників нижчого рівня - не менше 5 років.

Знає та застосовує у діяльності: законодавчі та нормативні акти, постанови, накази, розпорядження органів вищого рівня, які регламентують діяльність теле-, радіомовлення; інформацію про громадсько-політичні події; стан і перспективи розвитку господарського, наукового і культурного життя в країні та за кордоном, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід організації теле-, радіомовлення; передові технічні засоби та технології створення теле-, радіопрограм; організацію виробництва, праці і управління, основи планування та фінансування; методи господарського розрахунку; форми і системи оплати праці та матеріального стимулювання; правила і норми охорони праці, виробничої санітарії і пожежної безпеки.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Керує всіма видами діяльності теле-, радіокомпаній. Організовує і спрямовує діяльність її структурних підрозділів, роботу журналістських колективів компанії на вдосконалення жанрів теле-, радіожурналістики, використання всіх її засобів вираження, бере особисту участь у підготовці та випуску в ефір матеріалів про важливі загальнодержавні події. Очолює розроблення перспективних і поточних, календарно-тематичних, виробничо-фінансових планів структурних підрозділів теле-, радіокомпаній, організаційно забезпечує їх збалансованість із можливостями технічних засобів та їх кількістю, матеріальними й фінансовими ресурсами, виконання планових показників. Здійснює постійний зв'язок з органами державного управління, місцевого самоврядування, громадськими організаціями та творчими спілками, місцевими теле-, радіоорганізаціями, зарубіжними організаціями. Укладає договори з підприємствами, організаціями й установами. Контролює виконання договорів, укладених компанією з вітчизняними та зарубіжними партнерами. Упроваджує у повсякденну практику роботи передовий вітчизняний і зарубіжний досвід зі створення теле-, радіопрограм. Очолює роботу адміністративно-програмної ради компанії. Затверджує документи на оплату праці штатних і позаштатних працівників. Контролює виконання відділами мовлення календарно-тематичного плану. Здійснює заходи щодо вдосконалення видів та форм мовлення із застосуванням прогресивних форм організації та охорони праці. Контролює раціональне використання передбачених для компанії фінансових асигнувань, матеріальних і технічних ресурсів. Сприяє обміну програмами, які створено компанією, із зарубіжними виробниками програм. Вживає заходів до забезпечення компанії кваліфікованими працівниками, створює умови для їхнього постійного творчого зростання та підвищення кваліфікації. Забезпечує реалізацію госпрозрахункових принципів в економічній та господарській діяльності компанії. Приймає рішення щодо зарахування на роботу, звільнення та заохочення працівників, а також накладання дисциплінарних стягнень на порушників трудової й виробничої дисципліни.