Категорія - Професіонали |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Консультант", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра. Стаж роботи за фахом на державній службі не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що регулюють правовідносини у відповідній сфері діяльності; порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на оргтехніці, комп'ютері та відповідне програмне забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює наукову експертизу, консультації та своєчасне забезпечення керівників структурних підрозділів центру необхідною та повною інформацією щодо вітчизняного та зарубіжного досвіду, робіт провідних вчених, державних і політичних діячів, громадських об'єднань тощо з метою оперативного та якісного прийняття рішення. Розробляє та обґрунтовує пропозиції за різними варіантами проектів відповідних рішень, організовує їх експертизу. Забезпечує вирішення питань, спрямованих на підвищення рівня розвитку сфери управління. Готує відповідні проекти рішень щодо поточних завдань у закріпленому за ним напрямі роботи. Здійснює перспективне та поточне планування роботи центру, підготовку відповідних документів. Збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань розвитку сфери управління, готує керівництву відповідні пропозиції. Бере участь у розробці, удосконаленні документації центру. Надає практичну допомогу особовому складу у вирішенні покладених на нього завдань. Здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, державних програм, які належать до компетенції центру. Організовує взаємодію структурних підрозділів центру з питань службової діяльності. Надає консультативну допомогу структурним підрозділам центру з питань службової діяльності в межах компетенції. Керує, за необхідності, групою фахівців структурного підрозділу центру під час роботи за одним з напрямів його діяльності. Бере участь у розробці проектів наказів та розпоряджень центру, окремих положень, методик, інструкцій тощо з питань, що належать до його компетенції. Забезпечує виконання заходів, пов’язаних з проведенням професійної підготовки в системі післядипломного професійного навчання особового складу. Сприяє керівникам структурних підрозділів центру у підтриманні порядку та дисципліни.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти центр в органах Держспецзв'язку та їх структурних підрозділах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності із службових питань відповідно до компетенції та наданих повноважень; готувати запити на отримання у встановленому порядку від органів, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, громадських об’єднань статистичних та оперативних даних, звітів і довідкових матеріалів з питань, що належать до його компетенції; подавати керівництву структурних підрозділів центру пропозиції щодо поточних та річних планів роботи, їх удосконалення, розподілу завдань між особовим складом за напрямами їх службової діяльності; брати участь у роботі координаційних, консультативних і дорадчих органів з питань, що належать до його компетенції.