Категорія - Керівники |  Галузь - Спеціальний зв'язок та захист інформації
Інструкція для посади "Начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або стаж роботи за фахом на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері державного управління.

Знає та застосовує у діяльності: Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Дисциплінарний статут; порядок підготовки та внесення проектів нормативно-правових актів; сучасні методи управління персоналом; основи державного управління, економіки, фінансів, ринку праці, трудового законодавства, психології праці; правила ділового етикету; правила і норми охорони праці та протипожежного захисту; відповідні фаховим завданням програмні засоби роботи на комп`ютері. Повинен володіти державною мовою.

Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки
Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов’язки між особовим складом відділу, очолює та контролює його роботу. Несе персональну відповідальність за: своєчасне та якісне виконання завдань, покладених на відділ; стан службової діяльності відділу, ефективність використання наявних сил і засобів, дотримання законності в роботі; підготовку, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан особового складу відділу; дотримання вимог нормативно-правових актів щодо збереження державної таємниці; внутрішній порядок, стан і збереження технічних засобів, виконання заходів техніки безпеки та пожежної безпеки. Складає поточні та перспективні плани роботи відділу, контролює виконання службових планів особовим складом. Створює необхідні умови для розвитку у підлеглих ініціативи щодо правильного прийняття та реалізації відповідних рішень. Здійснює планування, організацію проведення та звітність перед керівництвом про виконання основних заходів службової діяльності відділу. Регулює роботу відділу з питань його ефективної взаємодії з органами Держспецзв’язку та їх структурними підрозділами щодо службової діяльності відділу. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій, громадян за напрямом діяльності відділу, готує за ними проекти відповідних рішень. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення організації роботи відділу. Вносить пропозиції керівництву щодо усунення негативних та закріплення позитивних тенденцій, готує відповідні проекти рішень з цих питань. Організовує збір, вивчення та впровадження вітчизняного та зарубіжного передового досвіду, спрямованого на вирішення питань за напрямом роботи відділу. Подає пропозиції керівництву про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації особового складу. Контролює дотримання особовим складом відділу правил внутрішнього трудового розпорядку, чинного законодавства та нормативних актів. Здійснює контроль за веденням діловодства, збереженням документів. Організовує роботу з документами згідно із чинним законодавством.

Спеціалізація
Має право: за дорученням керівництва представляти заклад в органах Держспецзв’язку, органах виконавчої влади, установах та організаціях з питань, що належать до компетенції закладу; одержувати в установленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на заклад завдань; вносити керівництву пропозиції щодо удосконалення роботи з питань, що належать до компетенції закладу; забезпечувати ділове листування з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його компетенції; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з Конституцією України, законодавством і статусом осіб начальницького складу Держспецзв’язку.