* *
Інструкція для посади "Завідувач кафедри", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач кафедри" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра. Наявність наукового ступеня відповідного спрямування та вченого звання. Стаж науково-педагогічної діяльності не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, вимоги чинного законодавства та нормативно-правові акти, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, Міністерства освіти та науки України та регламентують здійснення навчального процесу у Інституті, Дисциплінарний статут;
      - порядок складання та оформлення документів з організації роботи кафедри;
      - інструкцію з діловодства в Інституті;
      - основи організації праці;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - відповідні фаховим завданням засоби програмного забезпечення. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Завідувач кафедри призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач кафедри підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач кафедри керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач кафедри під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю кафедри з питань організації навчально-виховної, методичної, науково-дослідної та редакційно-видавницької роботи.

2.2. Забезпечує дотримання встановлених правил роботи з матеріальними носіями інформації, які мають відповідні ступені секретності, з апаратурою засекречування та шифродокументацією до неї.

2.3. Організовує навчально-виховну, методичну, наукову, раціоналізаторську та редакційно-видавницьку роботу.

2.4. Контролює підтримання належного стану дисципліни серед особового складу кафедри.

2.5. Забезпечує охорону об’єктів, приміщень, систем, мереж, комплексів, засобів урядового та спеціального зв’язку, які є у розпорядженні кафедри.

2.6. Забезпечує належне навчання курсантів (слухачів) з дисциплін кафедри, відповідність рівня їхньої підготовки вимогам кваліфікаційних характеристик, своєчасність та якість виконання наукової роботи, підготовку науково-педагогічних кадрів, підвищення кваліфікації науково-педагогічного та інженерно-технічного складу кафедри, створення та утримання на належному рівні навчально-лабораторної бази кафедри.

2.7. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.8. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач кафедри має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач кафедри має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач кафедри має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач кафедри має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач кафедри має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач кафедри має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач кафедри має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач кафедри має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач кафедри має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач кафедри несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач кафедри несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач кафедри несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач кафедри несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач кафедри несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач кафедри несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач кафедри несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: брати особисту участь у педагогічній та викладацькій роботі в Інституті; у розробці проектів освітньо-кваліфікаційних характеристик та освітньо-професійних програм підготовки фахівців за напрямом та спеціальностями кафедри; у розробці проектів структури та навчальних планів підготовки фахівців за напрямом підготовки та спеціальностями кафедри; обирати та бути обраним до Ученої ради Інституту; брати участь в обговоренні та вирішенні через органи управління Інституту питань навчальної, методичної, виховної, наукової діяльності Інституту; обирати педагогічні технології, методи та засоби навчання; брати участь у наукових дискусіях, конференціях, симпозіумах тощо, проводити наукові дослідження та публікувати їх результати у встановленому порядку відповідно до вимог чинного законодавства України; брати безпосередню участь у впровадженні результатів досліджень у навчальний процес; користуватися лабораторіями, кабінетами, аудиторіями, читальними залами, бібліотеками, соціально-побутовими послугами, послугами обчислювального центру Інституту; підвищувати свою кваліфікацію, здійснювати перепідготовку, робити самостійний вибір змісту, програм, форм навчання, організацій та установ, які здійснюють підвищення кваліфікації та перепідготовку; проводити наукову та творчу діяльність зі створення науково-технічної продукції на умовах штатного сумісництва або брати участь у роботі тимчасових творчих колективів за умов недопущення негативних наслідків для виконання своїх функціональних обов’язків за основною посадою; брати участь у конкурсах на заміщення наукових та науково-педагогічних посад.