Інструкція для посади "Начальник штабу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник штабу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на керівних посадах не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України та нормативно-правові акти, які регулюють діяльність Держспецзв'язку, Дисциплінарний статут, посадові обов’язки особового складу територіального вузла;
      - стаціонарні мережі урядового зв’язку;
      - вимоги нормативних документів щодо забезпечення готовності та підготовки територіальних підрозділів до виконання завдань за призначенням;
      - принципи комплектування територіальних підрозділів особовим складом, технікою, спеціальним спорядженням та іншими матеріально-технічними засобами;
      - можливості, технічні характеристики техніки територіального підрозділу;
      - вимоги щодо дотримання режиму секретності та зберігання державної таємниці;
      - особливості системи урядового зв’язку, призначення її елементів, способи її застосування та захисту;
      - заходи щодо забезпечення безпеки зв’язку на вузлах і лініях зв’язку;
      - правила техніки безпеки і протипожежної безпеки;
      - засоби обчислювальної техніки;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідне програмне забезпечення;
      - основи психології, правила ділового етикету. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник штабу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник штабу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник штабу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник штабу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює керівництво діяльністю територіального вузла у межах делегованих йому начальником територіального вузла повноважень.

2.2. У разі відсутності начальника територіального вузла виконує його обов’язки.

2.3. Забезпечує роботу штабу з реалізації покладених на штаб територіального вузла завдань.

2.4. Визначає ступінь відповідальності особового складу штабу територіального вузла, його структурних підрозділів у межах наданих повноважень.

2.5. У межах своєї компетенції організовує та контролює виконання наказів, ведення встановленого обліку та звітності.

2.6. Організовує інформаційно-аналітичне та науково-інформаційне забезпечення діяльності структурних підрозділів штабу.

2.7. Забезпечує організацію надання підпорядкованим підрозділам організаційної, методичної та практичної допомоги у виконанні покладених на них завдань та функцій.

2.8. Організовує роботу з накопичування та аналізу даних про вчинення та спроби вчинення несанкціонованих дій щодо державних інформаційних ресурсів та їх наслідки.

2.9. Контролює розробку та підготовку проектів наказів, розпоряджень, планів підготовки до особливого періоду та надзвичайних ситуацій, аналітичних матеріалів, пропозицій щодо вдосконалення діяльності штабу та його структурних підрозділів у межах наданих повноважень.

2.10. Забезпечує у межах своєї компетенції та наданих повноважень здійснення контролю за станом справ у діяльності територіального вузла, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення.

2.11. У межах наданих повноважень організовує взаємодію штабу з іншими структурними підрозділами територіального вузла.

2.12. Своєчасно готує та подає керівництву відповідні звіти.

2.13. Готує пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад, переміщення особового складу штабу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень тощо.

2.14. Забезпечує дотримання особовим складом штабу вимог нормативно-правових актів з питань проходження служби, режиму секретності, законності.

2.15. Організовує та контролює роботу з документами згідно із чинним законодавством, здійснює контроль за їх збереженням.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник штабу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник штабу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник штабу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник штабу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник штабу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник штабу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник штабу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник штабу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник штабу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник штабу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник штабу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник штабу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник штабу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник штабу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник штабу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник штабу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти територіальний вузол в органах Держспецзв`язку, органах державної влади та органах місцевого самоврядування, на державних підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форм власності з питань, що належать до компетенції територіального вузла; вносити пропозиції щодо вдосконалення діяльності підрозділів територіального вузла; отримувати від органів Держспецзв'язку документи, матеріали, інформацію, необхідні для виконання покладених на штаб територіального вузла завдань; готувати запити на отримання у встановленому порядку від інших органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій різних форм власності довідкових матеріалів з питань, що належать до сфери діяльності територіального вузла; брати участь в організації та проведенні нарад, зборів з питань, що належать до його компетенції.