Інструкція для посади "Начальник відділу", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник відділу" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 2 років або на керівних посадах в інших сферах управління не менше 3 років. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Дисциплінарний статут, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв'язку;
      - державну політику за напрямом діяльності управління;
      - основи державного управління, економіки, трудового законодавства, психології праці;
      - порядок підготовки та внесення до відповідних органів проектів нормативно-правових актів;
      - правила ділового етикету;
      - правила і норми охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби і засоби, що забезпечують захист інформації. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Начальник відділу призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник відділу підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник відділу керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник відділу під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу відділу, розподіляє обов’язки між особовим складом, очолює та контролює його роботу.

2.2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо участі у реалізації державної політики у сфері державного урядового зв'язку.

2.3. Аналізує виконання нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції відділу.

2.4. Готує проекти рішень за напрямами діяльності відділу у межах наданих відділу повноважень.

2.5. Відповідає за своєчасне та якісне виконання завдань покладених на відділ; стан службової діяльності, ефективність використання наявних сил і засобів, дотримання законності в роботі; підготовку, виховання, дисципліну, морально-психологічний стан особового складу відділу; внутрішній порядок, стан і збереження технічних засобів, виконання заходів техніки безпеки та пожежної безпеки.

2.6. Організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд особовим складом відділу звернень від органів виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, організацій, громадян за напрямом діяльності відділу, готує за результатами їх аналізу проекти відповідних рішень.

2.7. Забезпечує дотримання особовим складом відділу вимог законодавства України з питань ведення діловодства та збереження документів.

2.8. Подає у межах своєї компетенції відповідному керівництву пропозиції щодо призначення на посади, звільнення з посад та переміщення особового складу відділу, своєчасного заміщення вакансій, заохочення та накладення стягнень.

2.9. Співпрацює з різними органами виконавчої влади при виконанні завдань, покладених на відділ.

2.10. Забезпечує дотримання особовим складом відділу вимог чинного законодавства України.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник відділу має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник відділу має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник відділу має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник відділу має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник відділу має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник відділу має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник відділу має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник відділу має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник відділу має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник відділу несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник відділу несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник відділу несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник відділу несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник відділу несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник відділу несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник відділу несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: за дорученням керівництва представляти відділ в органах Держспецзв'язку, органах виконавчої влади, на підприємствах, в установах та організаціях зі службових питань згідно з визначеними повноваженнями; організовувати ділове листування з органами виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями у межах наданих повноважень; у встановленому порядку вносити (готувати) проекти запитів на безкоштовне отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, громадських об'єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності управління; брати участь у засіданнях дорадчих і колегіальних органів, нарадах, які проводяться в Держспецзв'язку, у разі розгляду на них питань, що стосуються діяльності та повноважень відділу; розглядати скарги, заяви, листи та звернення громадян, готувати відповіді на них; вносити пропозиції щодо вдосконалення роботи центру, управління, відділу.