* *
Інструкція для посади "Апаратник випарювання 3-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник випарювання 3-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта без вимог до стажу роботи або повна загальна середня освіта та професійна підготовка на виробництві. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника випарювання 2 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему дільниці, яка обслуговується;
      - суть і методи технологічного процесу випарювання;
      - фізико-хімічні властивості випарювальних розчинів;
      - технологічний режим і правила регулювання процесу;
      - державні стандарти і технічні умови на готову продукцію;
      - будову і принцип роботи устаткування, яке обслуговується;
      - правила відбору проб методику проведення контрольних аналізів;
      - режим догляду за устаткуванням;
      - правила роботи у вогне- та вибухонебезпечних умовах, навики слюсарної справи;
      - видаткові норми і правила ведення обліку сировини та готової продукції;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник випарювання 3-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник випарювання 3-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник випарювання 3-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник випарювання 3-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде технологічний процес випарювання при атмосферному тиску у випарювальних апаратах різної конструкції, а також веде одноразові або початкові стадії багаторазового процесу випарювання в апаратах, які працюють під тиском вище атмосферного або під вакуумом; веде технологічний процес багаторазового випарювання (або останніх його стадій) у багатокорпусних випарних апаратах, які працюють під тиском вище атмосферного, або під вакуумом, або веде процес випарювання під вакуумом лабільних органічних речовин під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

2.2. Наповнює-завантажує випарні апарати розчинами, які підлягають концентруванню.

2.3. Обігріває апарати топковими газами, парою, дифенильною сумішшю, маслом або іншими теплоносіями до температури, яка передбачена технологічним регламентом.

2.4. Підтримує задані технологічні параметри випарювання: температуру, тиск, вакуум та інші регулюванням їх вручну за допомогою запірної арматури і вентилів.

2.5. Контролює та реґулює рівні та концентрації розчинів, температуру, вакуум, питому вагу за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та результатами аналізів.

2.6. Запобігає причинам відхилень від норм технологічного режиму та усуває їх.

2.7. Провадить аналізи, які передбачені робочою інструкцією.

2.8. Зливає розчин і вивантажує продукт в збірники, охолоджує його і передає на склад або подальшу обробку.

2.9. Обліковує сировину та вироблений готовий продукт.

2.10. Виявляє та усуває несправності у роботі устаткування і комунікацій та виконує дрібний ремонт.

2.11. Обслуговує устаткування: випарні апарати, реактори, скрубери, топки, напірні баки, мірники, збірники, вентилятори та ін.; контрольно-вимірювальні прилади, комунікації; у разі потреби обслуговує сушильне, фільтрувальне та інше основне і допоміжне устаткування.

2.12. Приймає устаткування з ремонту.

2.13. Керує апаратниками нижчої кваліфікації.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник випарювання 3-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник випарювання 3-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник випарювання 3-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник випарювання 3-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник випарювання 3-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник випарювання 3-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник випарювання 3-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник випарювання 3-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник випарювання 3-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник випарювання 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник випарювання 3-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник випарювання 3-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник випарювання 3-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник випарювання 3-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник випарювання 3-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник випарювання 3-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення окремих стадій технологічного процесу багаторазового випарювання культуральної рідини або дріжджової суспензії на багатокорпусних вакуум-випарних установках під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.