* *
Інструкція для посади "Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера із засобів диспетчерського і технологічного керування I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, накази органів вищого рівня;
      - розпорядження, методичні, нормативні та інші керівні матеріали щодо ремонту, технічного обслуговування, налагодження і випробовування засобів диспетчерського і технологічного керування;
      - Правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - Правила безпечної експлуатації електроустановок;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - Правила Держнаглядохоронпраці;
      - будівельні норми і правила (в мережах для даної посади);
      - Правила безпеки під час обслуговування ЗДТК в енергокомпаніях;
      - нормативно-технічні документи щодо експлуатації і ремонту ЗДТК;
      - типові й місцеві інструкції, що стосуються обслуговуваного устаткування, приладів і пристроїв;
      - схеми, конструкції, принцип дії всього обслуговуваного устаткування, приладів і пристроїв;
      - схеми мережі зв'язку;
      - схеми електричних з'єднань ПЕМ, схему ліній і каналів зв'язку ПЕМ;
      - досвід передових вітчизняних і зарубіжних підприємств з експлуатації ЗДТК;
      - перспективу розвитку мереж;
      - основи економіки, організації виробництва, праці й управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує, керує і проводить роботи з ремонту, технічного обслуговування, налагодження і випробування закріплених за ним засобів диспетчерського й технологічного керування (ЗДТК), до яких відносяться: комутаційна апаратура диспетчерського й технологічного зв'язку (автоматичні телефонні станції (електромеханічні, декадно-крокові, координатні, електронні, квазіелектронні та цифрові), диспетчерські телефони, станції і комутатори, установки директорського зв'язку, оперативні переговорні пристрої, апаратура дальнього автоматичного зв'язку), апаратура систем передавання даних по повітряних і кабельних лініях зв'язку, радіорелейних лініях, лініях електропередачі; апаратура радіосистем передавання даних; канали електрозв'язку (телефонні, телеграфні, канали телемеханіки); повітряні і кабельні лінії зв'язку; комплексна телефонна мережа; апаратура зв'язку нарад і документального зв'язку; кінцеві пристрої зв'язку; апаратура радіопошукового, гучномовного зв'язку, зв'язку радіомовлення; апаратура сигналізації часу і охоронної сигналізації; локаційні автоматичні шукачі пошкоджень кабельних ліній зв'язку; апаратура звукозапису; апаратура ультракоротких і коротких хвиль радіозв'язку; апаратура телемеханіки; засоби відображення телеінформації; апаратура електроживлення ЗДТК; електроустаткування диспетчерських щитів керування.

2.2. Здійснює контроль за дотриманням правил технічної експлуатації, правил безпеки в частині ЗДТК, нормативно-технічної документації щодо експлуатації ЗДТК.

2.3. Проводить розрахунки і організовує проведення вимірювань, необхідних для правильного установлення і настроювання ЗДТК.

2.4. Бере участь в прийманні устаткування і пристроїв з капітального ремонту і монтажу.

2.5. Складає плани поточних і капітальних ремонтів ЗДТК; бере участь у розробленні заходів щодо розвитку, модернізації, підвищення надійності і економічності роботи устаткування і пристроїв ЗДТК.

2.6. Бере участь у роботі комісій з розслідування відмов у роботі ЗДТК і аварій на енергоустаткуванні.

2.7. Веде облік і аналіз роботи ЗДТК.

2.8. Розглядає технічні проекти і готує висновки з питань, в межах його компетенції.

2.9. Вчасно переглядає чинні і складає нові виробничі інструкції з експлуатації ЗДТК, а також схеми пристроїв ЗДТК.

2.10. Заповнює облікову і технічну документацію на закріплене устаткування ЗДТК.

2.11. Складає заявки на необхідні матеріали, устаткування, інструмент, захисні засоби, запасні частини, транспорт, спецмеханізми.

2.12. Бере участь у роботі з атестації робочих місць.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.