* *
Інструкція для посади "Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією економіста ринку електричної енергії I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - директивні, нормативні та інформаційні матеріали Кабінету Міністрів України, Міністерства палива та енергетики України, Національної комісії регулювання електроенергетики України, Міністерства фінансів і Національного банку України;
      - рішення Уряду і органів вищого рівня управління з питань розвитку паливно-енергетичного комплексу України;
      - Договір між членами Оптового ринку електричної енергії України, Правила Оптового ринку електричної енергії України та інші додатки до договору;
      - типові ліцензії на виробництво, передавання електроенергії і електропостачання, інші документи, що визначають роботу ринку електричної енергії;
      - технологію механізованої обробки інформації і проведення обчислювальних робіт;
      - керівні та нормативні матеріали, що стосуються методів програмування і використання обчислювальної техніки для оброблення інформації;
      - Правила Оптового ринку електричної енергії України та інструкцію щодо використання коштів ринку електричної енергії.

1.4. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Складає щомісяця оборотний баланс за бухгалтерськими рахунками ринку електричної енергії по зовнішніх операціях.

2.2. Передає оборотний баланс головного бухгалтера для включення в загальний баланс Національної енергетичної компанії НЕК "Укренерго".

2.3. Одержує рахунки-фактури дебіторів і кредиторів ринку електричної енергії, контролює їх повноту й правильність обчислень.

2.4. Виписує на підставі рахунків-фактур дебіторів платіжні вимоги і передає їх банкіру для перерахування коштів з транзитних субрахунків постачальників.

2.5. Одержує від банкіра виписки з транзитних субрахунків дебіторів, виконує арифметичну перевірку їх і контролює дотримання платіжних вимог.

2.6. Одержує інформацію від розпорядника системи розрахунків товарної продукції і контролює її повноту, відповідність вимогам прийнятого внутрішнього стандарту і правильність арифметичних обчислень.

2.7. Одержує інформацію про оплату дебітором товарної продукції сертифікатом субсидій і розподіляє суми субсидій між кредиторами.

2.8. Визначає суми відсотків за перший день заборгованості дебіторів з відображенням їх в обліку за рахунком 42 "Націнка" і передає інформацію всім учасникам оптового ринку для підготовки звіту про залишки на рахунку.

2.9. Веде контроль перекриттям цих сум націнкою, встановленою розпорядником системи розрахунків.

2.10. Одержує інформацію про оплату товарної продукції переказним дорученням, про нарахування процентної ставки (пені) за простроченими платежами.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний економіст ринку електричної енергії з фінансових розрахунків несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Направляє розпорядження банкіру на списання коштів з резервних рахунків і акредитивів у випадку недостатності коштів на транзитних субрахунках.

5.2. У випадку надлишку отриманих коштів передає інформацію банкіру про направлення надлишку на погашення боргів для відображення цих операцій в обліку розрахунків.

5.3. Одержує від банкіра виписки із клірингового рахунку та визначає відповідність наявних коштів до сум платежів кредиторам.

5.4. Виписує на підставі рахунків-фактур кредиторів платіжні доручення і передає їх банкіру для перерахування коштів з клірингового рахунку кредиторам.

5.5. У разі нестачі коштів на кліринговому рахунку проводить розподіл отриманих коштів між кредиторами у відповідності до чинної інструкції і за підсумками рахунків виписує та передає банкіру платіжні доручення.

5.6. Проводить аналіз банківських виписок із клірингового рахунку і здійснює контроль за правильним перерахуванням коштів.

5.7. У разі виявлення переплат кредитором після двох робочих днів з дня переплати застосовує процентну ставку (пеню) НБУ (Національного банку України) і вживає заходів щодо повернення переплати або до зменшення наступних платежів з дня виявлення помилки.

5.8. Веде реєстри по всіх рахунках, складає звіти про стан банківських рахунків і передає інформацію до бухгалтерії для відповідних проводок по рахунках.

5.9. Реєструє переказні доручення (АВІЗО, векселі тощо) і сертифікати субсидій, контролює наявність і правильне заповнення встановлених реквізитів.

5.10. Складає реєстри по переказних дорученнях і узгоджує їх з дебіторами і кредиторами.

5.11. Передає інформацію до бухгалтерії про оплату переказними дорученими і сертифікатами субсидій для відображення на рахунках-фактурах.