Інструкція для посади "Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища технічна освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж роботи за професією на підприємствах електроенергетики або в енергетичних підрозділах підприємств інших гаузей економіки - не менше 3 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Закон України "Про електроенергетику";
      - Положення про державний енергетичний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії;
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня;
      - Правила технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж;
      - Правила технічної експлуатації електроустановок споживачів;
      - Правила користування електричною і тепловою енергією;
      - Правила влаштування електроустановок;
      - загальні принципи тарифоутворення;
      - схеми, будову й територіальне розташування об'єктів, що піддягають нагляду;
      - вимоги до обліку електричної і теплової енергії;
      - правила та норми з охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює державний нагляд за дотриманням споживачами та суб'єктами електроенергетики режимів виробництва, постачання і споживання електроенергії; проведенням суб'єктами електроенергетики роботи, пов'язаної із забезпечення дотримання споживачами встановлених режимів споживання (постачання) енергії; правильністю визначених величин аварійної та технологічної броні у споживачів та їх відповідністю до фактичних обсягів електроспоживання; використанням споживачами електричної енергії в електротермічних процесах, а також відповідності виданих енергопостачальними організаціями дозволів на застосування електричної енергії в електротермічних процесах до Правил і нормативних документів; відповідності до нормативних документів, які видані суб'єктами електроенергетики, актів-допусків подачі напруги на нові та реконструйовані електричні установки споживачів напругою до 1000 В другої та третьої категорії надійності електропостачання, а також електричних установок, які використовує населення.

2.2. Контролює ефективність застосування графіків аварійних відключень, заходів щодо зниження навантаження.

2.3. Розглядає та подає свої зауваження щодо граничних величин споживання електричної енергії та потужності, які визначені споживачам суб'єктами електроенергетики у відповідності з Порядком постачання електричної енергії споживачам.

2.4. Здійснює в межах своєї компетенції контроль за усуненням суб'єктами електроенергетики та споживачами виявлених порушень законодавства про електроенергетику.

2.5. Бере участь у розробленні споживачами та суб'єктами електроенергетики заходів щодо надійного та безаварійного енергозабезпечення електричною енергією споживачів.

2.6. Здійснює: аналіз статистичної звітності, що подається суб'єктами електроенергетики до інспекції Держенергонагляду; перевірку наявності в суб'єктів електроенергетики та у споживачів графіків обмежень електричної енергії та графіків обмежень потужності (ГОЕ, ГОП), графіків аварійного відключення (ГАВ), спеціальних графіків аварійного відключення (СГАВ); контроль стану встановлених у споживачів системних елементів протиаварійної автоматики, що впливають на надійність роботи електромереж (приєднання до спеціальної автоматики відключення навантаження (САВН), автоматики частотного розвантаження (АЧР), та достатність визначених у них обсягів, дає оцінку їх ефективності; державний нагляд за режимами споживання електричної і теплової енергії закріплених за ним енергоустановок підприємств і організацій.

2.7. Підтверджує готовність до роботи (подачі напруги) нових і реконструйованих електричних, тепловикористовуючих установок і теплових мереж споживачів.

2.8. Контролює: дотримання і виконання споживачами вимог Правил технічної експлуатації електричних, тепловикористовуючих установок і теплових мереж та інших умов енергоспоживання; технічний стан резервних електростанцій споживачів I категорії з надійності електропостачання і схеми їх увімкнення до електромережі; відповідність схем живлення до категорійності електроприймачів; дотримання споживачами режимів споживання електричної і теплової енергії, дає оцінку ефективності розроблених заходів щодо підтримання режимів споживання.

2.9. Забезпечує контроль споживання і передавання в енергосистему реактивної потужності установками споживачів; готовності споживачів до роботи в осінньо-зимовий період і в період виникнення надзвичайних ситуацій; стану оперативно-диспетчерського керування енергогосподарством споживачів; дотримання технічних умов увімкнення електричних і тепловикористовуючих установок до мереж енергопостачальної організації; стану й відповідності обліку виробництва, споживання електричної і теплової енергії до чинних вимог, а також достовірності звітності про енергоспоживання; дотримання споживачами й виробниками електричної і теплової енергії показників якості енергії, а також дотримання споживачами теплової енергії кількості повернення конденсату водяної пари згідно з установленими нормами; за вчасною перевіркою знань Правил технічної експлуатації тепловикористовуючих установок і теплових мереж, Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів персоналом споживачів.

2.10. Бере участь у роботі комісії з перевірки знань, відповідальних за електричне й теплове господарство споживачів; обмеженні у встановленому порядку відпуску електричної та теплової енергії; розслідуванні причин і наслідків аварій та пожеж на електроустановках споживачів.

2.11. Зупиняє роботу, опломбовує електричні й тепловикористовуючі установки у разі порушень вимог Правил технічної експлуатації і Правил користування електричною і тепловою енергією.

2.12. Контролює вживання заходів щодо обмеження постачання енергії споживачам у разі виявлення порушень ними Правил користування електричною енергією, а також споживачам-боржникам за спожиту електроенергію.

2.13. Дає обов'язкові для виконання споживачами та енергопостачальними організаціями приписи щодо усунення виявлених недоліків і порушень вимог правил експлуатації енергоустаткування та користування електричною і тепловою енергією, режимів споживання (постачання) енергії.

2.14. Проводить цільові обстеження споживачів та суб'єктів електроенергетики згідно з завданнями організацій вищого рівня.

2.15. Оформляє документацію для передавання справ на споживачів до адмінкомісій, прокуратури та суду.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Державний інспектор з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.