Інструкція для посади "Державний соціальний інспектор", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 80. Соціальні послуги. (Із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства праці та соціальної політики N 274 від 24.07.2006 р.)", що затверджен наказом Міністерства праці та соціальної політики України 14.10.2005 р., N324.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Державний соціальний інспектор" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного професійного спрямування (магістр, спеціаліст). Без вимог до стажу роботи. Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного управління за відповідною спеціалізацією. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - основні положення Конституції України;
      - акти законодавства, що стосуються діяльності державної соціальної служби, інші нормативно-правові акти, що регулюють напрями роботи соціального інспектора;
      - укази Президента України, постанови та розпорядження Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування;
      - Положення про соціального інспектора та накази керівництва;
      - методичні та інструктивні матеріали з питань соціального захисту та надання допомоги населенню;
      - основи економіки, бухгалтерського обліку, демографії та народонаселення;
      - правила ділового етикету;
      - основи психології;
      - правила охорони праці та протипожежного захисту;
      - основні методи роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби;
      - державну мову.

1.4. Державний соціальний інспектор призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Державний соціальний інспектор підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Державний соціальний інспектор керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Державний соціальний інспектор під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Контролює правильність надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, державної допомоги сім'ям із дітьми і субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива та використання коштів державного бюджету, направлених на ці цілі.

2.2. З метою визначення складу сім'ї, ступеня нужденності та можливостей знаходження додаткових джерел для їх існування під час обстеження (за погодженням) проводить співбесіди з особами, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, а також з особами, які входять до складу сім'ї, що звертаються за призначенням такої допомоги.

2.3. Здійснює перевірки достовірності та повноти інформації щодо доходів та майнового стану згаданих осіб, які звертаються за призначенням соціальної допомоги, у тому числі і шляхом відвідування місця їх проживання та роботи.

2.4. Проводить вибіркові перевірки особових справ одержувачів соціальної допомоги за рішенням керівника відповідного органу праці та соціального захисту населення або його заступника.

2.5. Складає акти за результатами перевірки з відповідними висновками щодо правильності призначення соціальної допомоги.

2.6. Здійснює аналіз та узагальнення причин щодо порушення законодавчих та нормативних актів з питань надання соціальної допомоги.

2.7. Готує в разі потреби позови до суду щодо стягнення надміру виплаченої та наданої з порушенням чинного законодавства соціальної допомоги.

2.8. Здійснює підготовку матеріалів щодо припинення надання соціальної допомоги, позбавлення права на її призначення протягом наступного терміну або зменшення її розміру у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.9. Забезпечує правильне застосування законодавчих та нормативних актів з питань надання населенню соціальної допомоги.

2.10. Веде роз'яснювальну роботу з особами, а також у засобах масової інформації з питань надання соціальної допомоги населенню.

2.11. Здійснює ведення інспекційної документації з використання сучасних інформаційних технологій.

2.12. Готує відповідну звітність за результатами своєї роботи за встановленими формами у визначений термін.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Державний соціальний інспектор має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Державний соціальний інспектор має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Державний соціальний інспектор має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Державний соціальний інспектор має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Державний соціальний інспектор має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Державний соціальний інспектор має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Державний соціальний інспектор має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Державний соціальний інспектор має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Державний соціальний інспектор має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Державний соціальний інспектор несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Державний соціальний інспектор несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Державний соціальний інспектор несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Державний соціальний інспектор несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Державний соціальний інспектор несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Державний соціальний інспектор несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Державний соціальний інспектор несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.