* *
Інструкція для посади "Апаратник очищення газу 5-го розряду", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 23. Загальні професії хімічних виробництв", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 15.04.2008 р. N 229. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Апаратник очищення газу 5-го розряду" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - професійно-технічна освіта. Підвищення кваліфікації та стаж роботи за професією апаратника очищення газу 4 розряду - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - технологічну схему виробництва;
      - основи технологічного режиму очищення сирого аргону, криптону;
      - будову, принцип роботи та правила експлуатації основного та допоміжного устаткування, контрольно-вимірювальних приладів;
      - схему арматури та комунікацій;
      - параметри технологічного режиму і правила регулювання процесу;
      - властивості газів і зрошуючих рідин та вимоги до них;
      - фізико-хімічні властивості сировини та готової продукції;
      - властивості каталізаторів метанування оксидів вуглецю;
      - вимоги до готової продукції;
      - норми витрат сировини, матеріалів, електроенергії;
      - правила відбору проб;
      - методику проведення аналізів;
      - правила здавання устаткування в ремонт та приймання з ремонту.

1.4. Апаратник очищення газу 5-го розряду призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Апаратник очищення газу 5-го розряду підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Апаратник очищення газу 5-го розряду керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Апаратник очищення газу 5-го розряду під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Веде складний технологічний процес очищення газу або керує апаратниками нижчої кваліфікації під час ведення процесу очищення газу середньої складності.

2.2. Подає воду в масляні та байпасні холодильники.

2.3. Продуває вологовіддільники та лінії високого тиску азотом перед подаванням водню.

2.4. Стежить за роботою і справним станом устаткування.

2.5. Виявляє та усуває несправності в роботі устаткування.

2.6. Контролює та регулює густину зрошення в абсорберах, опір у системі, температуру та концентрацію газу, насичені та регенеровані розчини, температуру та тиск рівнів, наявність водню у вуглекислоті на установках дегазації розчинів моноетаноламіну, наявність кисню та водню у двоокису вуглецю, рівні конденсату в збірниках та вологовіддільниках.

2.7. Підгримує навантаження на абсорбер та метанатор.

2.8. Керує навантаженням компресора синтез-газу, насосів.

2.9. Регулює процес з дистанційного пульта керування за показаннями контрольно-вимірювальних приладів та на місцях установлення устаткування.

2.10. Виявляє та усуває причини відхилень від норм технологічного режиму.

2.11. Відбирає проби і провадить контрольні аналізи.

2.12. Провадить розрахунки насичення та регенерації розчинів, кількості необхідного вбирача у процесі абсорбції, теплоносія регенерації, кількості зрошення.

2.13. Обслуговує контактний апарат, турбогазодувки, теплообмінники, водокільцеві компресори, відцентрові насоси, контейнери з воднем, контрольно-вимірювальні прилади, комунікації.

2.14. Здійснює пуск та зупинку устаткування, готує його до ремонту, приймає з ремонту.

2.15. Виконує простий ремонт устаткування.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Апаратник очищення газу 5-го розряду має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Апаратник очищення газу 5-го розряду має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Апаратник очищення газу 5-го розряду має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Апаратник очищення газу 5-го розряду має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Апаратник очищення газу 5-го розряду має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Апаратник очищення газу 5-го розряду має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Апаратник очищення газу 5-го розряду має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Апаратник очищення газу 5-го розряду має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Апаратник очищення газу 5-го розряду має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Апаратник очищення газу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Апаратник очищення газу 5-го розряду несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Апаратник очищення газу 5-го розряду несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Апаратник очищення газу 5-го розряду несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Апаратник очищення газу 5-го розряду несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Апаратник очищення газу 5-го розряду несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Апаратник очищення газу 5-го розряду несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Приклади робіт

5.1. Ведення процесу аміачно-лужного очищення коксового газу на установці продуктивністю 32000 куб.м за рік і більше.

5.2. Ведення процесу очищення газу від діоксиду вуглецю і метанування під керівництвом апаратника вищої кваліфікації.

5.3. Ведення процесу каталітичного очищення двоокису вуглецю від горючих сполук шляхом окислення на рутенієво-паладієвому каталізаторі.

5.4. Ведення процесу очищення конвертованого газу у виробництві аміаку і метанолу розчинами моноетаноламіну в абсорберах.

5.5. Ведення процесу очищення сирого та отримання технічного аргону та криптону.

5.6. Ведення процесу сепарації водню із продувальних газів до одержання готового продукту.