Інструкція для посади "Начальник інспекції атомної електростанції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник інспекції атомної електростанції" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи на атомних електростанціях за фахом - не менше 5 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з забезпечення технічної, ядерної, радіаційної та пожежної безпеки атомної електростанції;
      - основні техніко-економічні показники підприємства;
      - основні схеми теплової і електричної частин електростанцій і мереж;
      - принцип роботи, технічні характеристики, конструктивні особливості, основні правила обслуговування, територіальне розташування споруд основного та допоміжного устаткування, а також встановлених на ньому засобів вимірювань, пристроїв сигналізації, захисту, автоматики, блокування атомної електростанції;
      - основні положення з використання водних ресурсів водосховища та регулювання стоку гідроелектростанції;
      - основи дозиметричного і технологічного контролю;
      - посадові та виробничі інструкції виробничого персоналу атомної електростанції;
      - передовий вітчизняний і світовий досвід із забезпечення технічної та пожежної безпеки атомної електростанції, основи економіки, організації виробництва, праці та управління, основи трудового законодавства.

1.4. Начальник інспекції атомної електростанції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник інспекції атомної електростанції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник інспекції атомної електростанції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник інспекції атомної електростанції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує ефективний нагляд за дотриманням вимог ядерної, технічної, радіаційної і пожежної безпеки.

2.2. Організовує контроль повноти виконання посадовими особами і персоналом атомної електростанції вимог правових і нормативних документів з безпеки атомної електростанції, рішень і постанов наглядових органів, інших чинних в атомній енергетиці спеціальних норм і правил з ядерної, радіаційної, технічної і пожежної безпеки.

2.3. Бере участь у розробленні і контролі за виконанням організаційно-технічних заходів щодо підвищення ядерної, радіаційної, технічної і протипожежної безпеки.

2.4. Організовує та бере участь у комплексних перевірках структурних підрозділів атомної електростанції і постачальників щодо дотримання ними вимог програм забезпечення якості і нормативно-технічної документації з безпеки в атомній енергетиці.

2.5. Організовує і здійснює контроль наявності загальних дозволів (ліцензій) на право проведення робіт у постачальників і підрядників, що виконують роботи на промисловому майданчику атомної електростанції.

2.6. Організовує і здійснює контроль за виданням приватних дозволів на право проведення робіт, веде нагляд за умовами виданих дозволів.

2.7. Організовує і здійснює контроль за виконанням підрозділами атомної електростанції спеціальних умов ліцензій на промислову експлуатацію енергоблоків.

2.8. Здійснює контроль за виконанням наказів, вказівок, нормативно-технічних документів органів управління, органів державного нагляду і керівництва підприємства з питань ядерної, радіаційної, технічної і пожежної безпеки.

2.9. Здійснює облік та реєстрацію знов змонтованого устаткування в наглядових органах і на атомній електростанції, бере участь у проведенні технічного огляду, випробувань і прийманні устаткування до експлуатації.

2.10. Забезпечує організацію перевірки знань персоналу атомної електростанції з правилами безпеки в атомній енергетиці.

2.11. Організовує роботу комісій та бере участь у розслідуванні причин аварій, відмов, порушень у роботі технологічних систем і устаткування атомної електростанції.

2.12. Бере участь у розслідуванні порушень меж безпечної експлуатації на атомній електростанції.

2.13. Забезпечує складання звітності, що стосується питань безпеки атомної електростанції.

2.14. Координує роботу персоналу інспекції.

2.15. Займається роботою з добору кадрів.

2.16. Контролює дотримання персоналом інспекції правил і норм охорони праці, виробничої та трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового порядку.

2.17. Створює умови для виявлення творчої ініціативи та активності працівників інспекції в досягненні високих результатів роботи.

2.18. Надає підтримку й забезпечує розвиток творчих починань.

2.19. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.20. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник інспекції атомної електростанції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник інспекції атомної електростанції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник інспекції атомної електростанції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник інспекції атомної електростанції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник інспекції атомної електростанції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник інспекції атомної електростанції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник інспекції атомної електростанції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник інспекції атомної електростанції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник інспекції атомної електростанції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник інспекції атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник інспекції атомної електростанції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник інспекції атомної електростанції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник інспекції атомної електростанції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник інспекції атомної електростанції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник інспекції атомної електростанції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник інспекції атомної електростанції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.