* *
Інструкція для посади "Інженер з управління турбіною атомної станції", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з управління турбіною атомної станції" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали з питань експлуатації турбоагрегатів атомної електростанції;
      - правила технічної експлуатації електричних станцій та мереж;
      - правила ядерної безпеки;
      - правила будови і безпечної експлуатації устаткування атомних електростанцій;
      - інструкцію з розслідування та обліку порушень у роботі електростанцій, мереж, енергосистем і енергооб'єднань;
      - положення про розслідування та облік нещасних випадків на виробництві;
      - протиаварійні та експлуатаційні циркуляри;
      - призначення, будову та технічні характеристики турбінного устаткування;
      - принципову електричну схему власних потреб;
      - основні техніко-економічні показники роботи турбінного устаткування;
      - схеми теплового контролю, захисту й автоматики;
      - особливості експлуатації турбін енергоблоків;
      - принцип роботи та основні характеристики устаткування реакторної установки;
      - технологічні трубопроводи та арматуру;
      - схеми головних паропроводів;
      - систему технічного водопостачання атомної електростанції;
      - порядок і способи ліквідації порушень водно-хімічного режиму;
      - турбогенератори й енергоустаткування;
      - основні характеристики турбогенераторів з водоводневим охолоджуванням;
      - пристрій контролю елементів технологічних систем II контуру;
      - місцеві щити керування і контролю;
      - блочний щит керування енергоблока: оперативну й неоперативну частину;
      - центральний щит керування атомної електростанції;
      - організацію ремонтних робіт на устаткуванні турбінного відділення;
      - порядок допуску персоналу до ремонту;
      - передовий виробничий досвід у галузі експлуатації турбоагрегатів атомної електростанції;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та управління;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Інженер з управління турбіною атомної станції призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з управління турбіною атомної станції підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з управління турбіною атомної станції керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з управління турбіною атомної станції під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює оперативне керування (з щита керування) турбоагрегатом і його технологічними системами відповідно до графіків, інструкцій, режимних карт.

2.2. Забезпечує безперебійну, безпечну, надійну та економічну роботу турбінного устаткування.

2.3. Контролює параметри пари й води в контрольних точках, технічний стан турбоагрегату та його технологічних систем, що забезпечують безпечну і надійну роботу турбоагрегату.

2.4. Керує оперативним персоналом і контролює його дії у процесі експлуатації основного й допоміжного турбінного устаткування.

2.5. Здійснює обходи та огляди устаткування, технологічних систем турбінного відділення, реєструє всі виявлені дефекти, своєчасно доводить їх до уваги керівництва і вживає заходів щодо їх усунення.

2.6. Веде спостереження за роботою устаткування та під керівництвом начальника зміни забезпечує виконання диспетчерського графіка електричного і теплового навантаження блоку.

2.7. Безпосередньо керує перемиканням у технологічних схемах турбінного устаткування під час проведення профілактичних заходів.

2.8. Проводить перевірку та випробовування технологічної, аварійної, пожежної сигналізації, технологічних захистів і блокування.

2.9. Під керівництвом начальника зміни здійснює операції з пуску, зупинки устаткування і технологічних систем турбоагрегату.

2.10. Відповідно до затвердженого графіка проводить випробовування устаткування, переходи на резервне устаткування.

2.11. Проводить допуск ремонтного персоналу до робіт по нарядах і розпорядженнях на устаткуванні і системах турбінного відділення, забезпечує підготовку до ремонту устаткування, споруд, пристроїв, приміщень, майданчиків відповідно до вимог безпечного ведення робіт, протипожежної безпеки, виробничих інструкцій; здійснює контроль за проведенням ремонтних робіт; бере участь у прийманні устаткування з ремонту.

2.12. Під час аварій, відмов, пожеж та інших порушень у режимах роботи турбіни, допоміжного устаткування та технологічних систем, виникненні радіаційно небезпечної обстановки вживає заходів: щодо забезпечення безпеки персоналу і збереження устаткування, локалізації порушення, аварійної зупинки устаткування (за розпорядженням керівництва, у разі необхідності), усунення причин порушень, відновлення нормального режиму роботи.

2.13. Бере участь у перевірці знань у оперативного персоналу турбінного відділення, в роботі з атестації робочих місць.

2.14. Бере участь у протиаварійному і протипожежному тренуванні.

2.15. Веде оперативну документацію.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з управління турбіною атомної станції має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з управління турбіною атомної станції має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з управління турбіною атомної станції має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з управління турбіною атомної станції має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з управління турбіною атомної станції має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з управління турбіною атомної станції має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з управління турбіною атомної станції має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з управління турбіною атомної станції має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з управління турбіною атомної станції має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з управління турбіною атомної станції несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з управління турбіною атомної станції несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з управління турбіною атомної станції несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з управління турбіною атомної станції несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з управління турбіною атомної станції несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з управління турбіною атомної станції несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з управління турбіною атомної станції несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.