Інструкція для посади "Інженер з управління реактором II категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 62. Виробництво та розподілення електроенергії. (Із змінами та доповнення, внесеними наказом Міністерства палива та енергетики України від 8 вересня 2003 року N 462), (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства палива та енергетики N 196 від 08.04.2009)", що затверджен наказом Міністерства палива та енергетики України 16.03.2001 N 19. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Інженер з управління реактором II категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з управління реактором - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, нормативні документи, розпорядження, накази, методичні та керівні матеріали з експлуатації реакторного устаткування;
      - типові й заводські інструкції з устаткування, що обслуговується;
      - правила будови й безпечної експлуатації устаткування атомних енергетичних установок;
      - призначення, будову, технічні характеристики, режими експлуатації реактора і його технологічних систем;
      - технологічні схеми блока;
      - електричну схему живлення устаткування власних потреб, пристроїв та технологічних систем реакторного відділення;
      - технологію виробництва електричної і теплової енергії на атомній електростанції;
      - призначення, будову, принцип дії систем автоматики, блокування, сигналізації, контрольно-вимірювальних приладів, встановлених на устаткуванні реакторного відділення;
      - технічні характеристики, принцип дії устаткування і пристроїв турбінного відділення та енергоустаткування, що експлуатується працівниками реакторного відділення;
      - порядок пуску, зупинки реактора, проведення перемикання на устаткуванні, пристроях і технологічних системах реактора;
      - систему нарядів та допусків до проведення робіт на реакторі й устаткуванні реакторного відділення;
      - передовий виробничий досвід з експлуатації реакторного устаткування;
      - правила безпечної експлуатації устаткування;
      - правила безпечного ведення робіт під час експлуатації тепломеханічного устаткування;
      - правила пожежної безпеки;
      - правила ядерної безпеки на атомних електростанціях;
      - правила радіаційної безпеки;
      - організацію дезактиваційних робіт на атомній електростанції;
      - вимоги до системи дозиметричного контролю;
      - правила й норми охорони праці та навколишнього середовища, радіаційної і пожежної безпеки, виробничої санітарії;
      - основи трудового законодавства;
      - ліцензійні вимоги до персоналу атомної електростанції та іншу нормативну документацію з ліцензування керування реакторною установкою.

1.4. Інженер з управління реактором II категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Інженер з управління реактором II категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Інженер з управління реактором II категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Інженер з управління реактором II категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює безпосереднє оперативне керування ядерним реактором, його технологічними системами відповідно до графіків, інструкцій і режимних карт.

2.2. Забезпечує ядерну безпеку, надійну, безпечну та економічну роботу реактора, головних циркуляційних насосів і допоміжного устаткування.

2.3. Контролює протікання внутрішньореакторних процесів: параметрів теплоносія, тепловидільних збірок, положення поглинаючих стрижнів, концентрацію поглинача нейтронів, рівень і швидкість зміни потужності реактора, енерговиділення в паливній збірці, стан активної зони реактора за показаннями системи внутрішньореакторного контролю, технічний стан основного й допоміжного устаткування, систем, що забезпечують безпечну і надійну роботу реакторної установки.

2.4. Проводить перевірку та випробовування систем керування та захисту реактора, блокування, технологічної та пожежної сигналізації.

2.5. Здійснює обходи та огляди пультів, панелей, ключів керування, регулювальників на технологічних системах і устаткуванні реакторного відділення.

2.6. Організовує підготовку устаткування, пристроїв і систем до проведення ремонтних робіт відповідно до нормативних правил.

2.7. Керує підлеглим персоналом і безпосередньо виконує найважливіші операції з пуску, зупинки реактора, підйому і зниження потужності, виробництву оперативного перемикання.

2.8. Бере участь у перевантаженні палива в реакторі, режимних випробуваннях та пусконалагоджувальних роботах, що проводяться.

2.9. Керує відповідно до затвердженого графіка проведенням випробовування устаткування і технологічних систем, контролює виконання графіків переходу на резервне устаткування.

2.10. У випадку аварій, відмов, пожеж та інших порушень у режимі роботи реактора, а також у разі виникнення ядерної та радіаційно небезпечних обставин вживає заходів із забезпечення безпеки персоналу і збереження устаткування, локалізації порушень, аварійного розхолодження реактора, усунення причин порушень, відновлення нормального режиму роботи устаткування.

2.11. Забезпечує експлуатацію систем безпеки реакторної установки та блока, періодичну перевірку їх готовності до випробувань у процесі експлуатації.

2.12. Виконує вимоги до персоналу, який має ліцензію на право керування реакторною установкою.

2.13. Веде оперативну документацію, бере участь у протиаварійному й протипожежному тренуванні, проводить навчання підлеглого оперативного персоналу.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Інженер з управління реактором II категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Інженер з управління реактором II категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Інженер з управління реактором II категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Інженер з управління реактором II категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Інженер з управління реактором II категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Інженер з управління реактором II категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Інженер з управління реактором II категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Інженер з управління реактором II категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Інженер з управління реактором II категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Інженер з управління реактором II категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Інженер з управління реактором II категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Інженер з управління реактором II категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Інженер з управління реактором II категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Інженер з управління реактором II категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Інженер з управління реактором II категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Інженер з управління реактором II категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.