* *
Інструкція для посади "Лікар вищої категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "Довідник професійно-кваліфікаційних характеристик типових посад осіб рядового і начальницького складу державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації україни", що затверджен і введен в дію наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 08.08.2009 № 171. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України 10 липня 2009 року.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Лікар вищої категорії" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища медична освіта (спеціаліст, магістр) за напрямом підготовки «Медицина». Спеціалізація за певною спеціальністю медичного профілю (інтернатура, курси спеціалізації). Підвищення кваліфікації (курси удосконалення, стажування, передатестаційні цикли тощо). Наявність сертифіката лікаря-спеціаліста та посвідчення про присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії з цієї спеціальності. Стаж роботи за фахом не менше 10 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - Конституцію України, закони України, укази Президента України, нормативно-правові акти Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, інші нормативно-правові акти та нормативні документи, що стосуються діяльності Держспецзв’язку, документи Міністерства охорони здоров`я України, що регламентують діяльність медичного закладу, Дисциплінарний статут;
      - основні положення про проведення військової мобілізації;
      - права, обов`язки та відповідальність лікаря;
      - основи медико-біологічних і клінічних наук;
      - сучасну класифікацію хвороб;
      - сучасні методи обстежень, діагностики, лікування, реабілітації та диспансеризації хворих;
      - методи надання швидкої та невідкладної лікарської допомоги;
      - правила безпеки під час застосування діагностичної та лікувальної апаратури;
      - роботу лікарсько-консультативної та медико-соціальної експертної комісій;
      - правила техніки безпеки та протипожежної безпеки;
      - медичну етику;
      - ведення медичної та статистичної документації;
      - основні принципи роботи на комп`ютері;
      - сучасну літературу за фахом. Повинен володіти державною мовою.

1.4. Лікар вищої категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Лікар вищої категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Лікар вищої категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Лікар вищої категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює лікування особового складу Держспецзв`язку, керуючись чинним законодавством України про охорону здоров`я та нормативно-правовими актами, що визначають організацію медичної допомоги населенню та діяльності органів управління і медичних закладів.

2.2. Застосовує сучасні методи профілактики, діагностики, лікування, реабілітації хворих у межах свого фаху, надає їм швидку та невідкладну медичну допомогу при гострих захворюваннях, травмах, отруєннях і нещасних випадках.

2.3. Здійснює медичне обстеження особового складу Держспецзв’язку, веде нагляд за особами з хронічними захворюваннями.

2.4. Веде нагляд за побічними реакціями (діями) лікарських засобів.

2.5. Вирішує питання тимчасової або постійної непрацездатності особового складу Держспецзв’язку.

2.6. Бере участь у проведенні військово-медичної підготовки особового складу Держспецзв’язку, в організації санітарно-просвітницької роботи, у лікувально-профілактичних і протиепідемічних заходах.

2.7. Організовує медичне забезпечення особового складу Держспецзв’язку на заняттях з мобілізаційної, бойової підготовки та під час проведення спортивних заходів.

2.8. Проводить систематичний медичний контроль за якістю харчування особового складу Держспецзв’язку та якістю води.

2.9. Здійснює санітарно-просвітницьку роботу в органах Держспецзв’язку та їх структурних підрозділах.

2.10. Контролює правильність зберігання майна і медикаментів, які призначені для надання невідкладної медичної допомоги.

2.11. Організовує роботу середнього медичного персоналу.

2.12. Аналізує показники стану здоров’я особового складу Держспецзв`язку та медичної і економічної ефективності діяльності закладу.

2.13. Здійснює пошук та обробку інформації.

2.14. Дотримується принципів медичної деонтології.

2.15. Постійно підвищує свій професійний рівень.

2.16. Веде встановлену обліково-звітну документацію.

2.17. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.18. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Лікар вищої категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Лікар вищої категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Лікар вищої категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Лікар вищої категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Лікар вищої категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Лікар вищої категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Лікар вищої категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Лікар вищої категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Лікар вищої категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Лікар вищої категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Лікар вищої категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Лікар вищої категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Лікар вищої категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Лікар вищої категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Лікар вищої категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Лікар вищої категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Має право: надавати пропозиції щодо вдосконалення організації санітарно-гігієнічних, діагностичних лікувально-профілактичних та протиепідемічних заходів; отримувати у встановленому порядку інформацію, необхідну для виконання покладених на нього завдань; брати участь у нарадах, наукових та науково-практичних конференціях і семінарах, що належать до його компетенції; підвищувати свій професійний рівень; припиняти дії особового складу Держспецзв’язку, які створюють передумови порушення техніки безпеки; забезпечуватися соціальним і правовим захистом згідно з чинним законодавством та статусом осіб рядового і начальницького складу Держспецзв’язку; користуватися іншими правами, визначеними нормативно-правовими актами Держспецзв’язку.