* *
Інструкція для посади "Провідний кінорежисер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний кінорежисер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та підвищення кваліфікації. Стаж роботи за професією кінорежисера I категорії - не менше 3 років, досконале володіння необхідними творчими здібностями та майстерністю для створення фільмів, що відзначаються своєрідністю творчого почерку і глибоким трактуванням проблем, що в них вирішуються. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - розпорядження та інструкції Державного органу управління кінематографії;
      - способи, засоби і техніку втілення мистецького задуму, основи кінодраматургії;
      - основи кінооператорської професії;
      - основи образотворчого мистецтва і технології монтажу кінофільмів;
      - історію національної і світової кінематографії, новітні досягнення в галузі сучасного кіно;
      - державні і галузеві документи, які визначають напрями розвитку кінематографії;
      - технологію, організацію і економіку фільмовиробництва;
      - основи цивільного і трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний кінорежисер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний кінорежисер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний кінорежисер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний кінорежисер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює організацію творчо-виробничого процесу створення фільму.

2.2. Розроблює на основі літературного сценарію художню концепцію фільму.

2.3. Створює на основі затвердженого літературного сценарію режисерський сценарій кінофільму.

2.4. Забезпечує втілення на екрані творчого задуму, художню якість фільму.

2.5. Формує творчий склад знімальної групи.

2.6. Бере участь у складанні кошторису і календарного плану на період режисерської розробки, на підготовчий і знімальний періоди.

2.7. Забезпечує фактичну відповідність корисного матеріалу метражу, затвердженому режисерським сценарієм, виконання планових термінів на всіх етапах виробництва фільму, а також додержання статей генерального кошторису.

2.8. Керує монтажем фільму.

2.9. Здає закінчений виробництвом фільм керівництву кіностудії.

2.10. Контролює виконання працівниками знімальної групи правил і норм охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

2.11. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.12. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний кінорежисер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний кінорежисер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний кінорежисер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний кінорежисер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний кінорежисер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний кінорежисер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний кінорежисер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний кінорежисер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний кінорежисер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний кінорежисер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний кінорежисер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний кінорежисер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний кінорежисер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний кінорежисер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний кінорежисер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний кінорежисер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Кінорежисер художніх ігрових фільмів: організовує своєчасне проведення робіт над постановницьким проектом, бере участь у його створенні і захисті; керує роботою із створення пооб'єктних розробок; організовує підбір іконографічного матеріалу; складає акторський графік; бере участь у виборі місць натурних зйомок; працює по підбору акторів, учасників епізодичних, групових і масових сцен; організовує фото- і кінопроби акторів; проводить попередню репетицію з акторами, керує масовими і груповими зйомками, організовує другий план і, за необхідністю, самостійно здійснює зйомку окремих планів і епізодів; забезпечує правильні витрати коштів, виділених у генеральному кошторисі на оплату акторів, учасників епізодичних, групових і масових сцен; бере участь у складанні оперативних планів і щоденних звітів про роботу знімальної групи; призначає і готує зйомки; здійснює ретельну і всебічну підготовку кожної знімальної зміни, забезпечуючи злагодженість і безперервність творчого процессу; призначає і готує акторів на зйомку; організовує перегляд і обговорення відзнятого матеріалу; підготовлює роботи, передбачені календарно-постановницьким планом чи за завданням кінорежисера-постановника; керує роботою асистентів кінорежисера; здійснює спільно з творчим колективом весь комплекс робіт з дублювання фільму, а також скорочення і перемонтаж копії; забезпечує художню якість дубляжу, правильність режисерського трактування образів дубльованого фільму; бере участь у складанні кошторису і календарного плану на дублювання фільму, в озвученні фільму і запису музики; виготовлює рекламні ролики; здає рекламні та інші матеріали, що входять до постановницького проекту, по закінченні виробництва фільму до інформаційного відділу кіностудії; забезпечує правильне виконання договірних відносин з акторами.

5.2. Кінорежисер науково-пізнавальних фільмів: визначає разом з автором літературного сценарію, науковим консультантом і редактором пізнавально-наукову або навчальну концепцію фільму; здійснює керівництво творчим і технологічним процесом створення мультиплікації для науково-пізнавальних фільмів; здійснює керівництво створенням ескізів мультиплікату; вирішує зображальний стиль мультиплікації і керує графічною розробкою розкадровок; забезпечує художню, пізнавальну, наукову і технічну якість мультиплікації; визначає метраж мультиплікаційних кадрів і методологічну послідовність розкриття теми.

5.3. Кінорежисер хронікально-документальних фільмів: керує творчим і виробничим процесом створення хронікально-документальних фільмів чи періодичних випусків кінохроніки (журнали, спецвипуски); забезпечує достовірність використаного у фільмі матеріалу; визначає спільно з композитором і музичним оформлювачем характер музичного і шумового оформлення картини, монтажний ритм і переходи між окремими епізодами.