Інструкція для посади "Кінооператор III категорії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 82. Виробництво та розповсюдження кіно- і відеофільмів", що затверджен наказом Міністерства культури і мистецтв України 25.10.2004 N729. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Кінооператор III категорії" відноситься до категорії "Фахівці".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр) без вимогдо стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні документи, які визначають напрями розвитку кінематографії, технологію фільмовиробництва;
      - чинні державні стандарти і технічні умови;
      - технологію фільмовиробництва;
      - теорію і практику кінооператорського мистецтва;
      - методи кіноосвітлення і кінокомпозиції, методи комбінованих і спеціальних видів кінозйомки;
      - кольорознавство;
      - експонометрію;
      - кіноматеріали та їх характеристики;
      - технологію обробки плівки;
      - основні типи кінознімальної апаратури, їх кінематичні і оптичні схеми;
      - електродвигуни та джерела енергії, що застосовуються під час зйомки;
      - види і типи кінознімальних об'єктів та їх характеристики;
      - засоби операторського транспорту;
      - основи світлотехніки;
      - види освітлювальної апаратури;
      - порядок оформлення заявок і замовлень на необхідну апаратуру;
      - історію національної і світової кінематографії;
      - найновітніші досягнення національної і світової кінотехніки;
      - правила експлуатації, транспортування і збереження кінознімальної апаратури, оптики, операторських механізмів, негативних кіноматеріалів і освітлювальної техніки;
      - правила та норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Кінооператор III категорії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Кінооператор III категорії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Кінооператор III категорії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Кінооператор III категорії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Реалізує під керівництвом кінорежисера спільний задум в частині зображального вирішення фільму.

2.2. Забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, забезпечує високий художній рівень фільму, його зображальне трактування, достовірність портретних характеристик, світлотональну єдність відзнятого матеріалу, колористичне вирішення фільму в цілому, фотографічну і технічну якість зображення, раціональне використання всієї операторської техніки.

2.3. Здійснює безпосередньо зйомку фільму, керує операторською групою і організовує її роботу.

2.4. Бере участь у формуванні операторського складу знімальної групи.

2.5. Складає перелік необхідних для зйомок апаратури, оптики, матеріалів, світлотехнічних пристроїв.

2.6. Забезпечує виконання планових завдань та економну витрату кошторисних асигнувань.

2.7. Бере участь у відборі дублів і обговоренні відзнятого матеріалу.

2.8. Дає рекомендації установникам кольору і світла цеху обробки плівки щодо друкування позитива.

2.9. Приймає від цеху обробки плівки спільно з відділом технічного контролю контрольну та еталонну копії картини.

2.10. Бере участь у здаванні готової картини.

2.11. Проводить роботу з удосконалення технології, підвищення продуктивності праці і запобігання операторському браку.

2.12. Здійснює експериментальні роботи в галузі кінооператорського мистецтва.

2.13. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.14. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Кінооператор III категорії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Кінооператор III категорії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Кінооператор III категорії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Кінооператор III категорії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Кінооператор III категорії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Кінооператор III категорії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Кінооператор III категорії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Кінооператор III категорії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Кінооператор III категорії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Кінооператор III категорії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Кінооператор III категорії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Кінооператор III категорії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Кінооператор III категорії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Кінооператор III категорії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Кінооператор III категорії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Кінооператор III категорії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.

5. Спеціалізація

5.1. Кінооператор художніх ігрових фільмів: здійснює планування освітлювальних містків у декораціях; бере участь у розробці зйомочних карток; виконує на зйомках доручення кінооператора-постановника; затверджує спільно з кінорежисером та художником-постановником ескізи декорацій, костюмів, макетів меблів, реквізиту, а також планувань та конструкторських розробок декорацій; здійснює спеціальні операторські проби гриму та костюмів персонажів.

5.2. Кінооператор науково-пізнавальних та хронікально-документальних фільмів: забезпечує достовірність відзнятого матеріалу, портретних характеристик, достовірність розкриття наукового матеріалу; бере участь в роботі з консультантами, в розробленні всіх творчих, організаційних та технічних питань створення фільму.

5.3. Кінооператор мультиплікаційних фільмів: реалізує творчий задум кінорежисера в частині образотворчого вирішення анімаційного фільму; затверджує разом з кінорежисером ескізи декорацій, костюмів тощо; знімає всі необхідні кадри анімаційного фільму, у тому числі павільйонні, натурні, хронікальні; стежить за якістю виготовлення написів і знімає їх; робить в процесі зйомки шторки, затемнення, витиснення, напливи.