Інструкція для посади "Майстер шляховий", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Майстер шляховий" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр). Післядипломна освіта в галузі управління. Без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції, інші настановчі та нормативні матеріали органів вищого рівня, об'єднання й вантажно-транспортного управління, які стосуються діяльності ділянки дороги;
      - правила технічної експлуатації залізниць;
      - інструкції з сигналізації на залізницях, із забезпечення безпеки руху поїздів під час колійних робіт, з ремонту та утримання штучних споруд;
      - технологію дорожніх робіт;
      - організацію і графік руху поїздів;
      - схему транспортних комунікацій вантажно-транспортного управління;
      - технічні характеристики колійних машин та вимірювальної техніки;
      - основи економіки й організації праці та керівництва залізничним транспортом;
      - чинні положення щодо оплати праці та матеріального стимулювання;
      - норми й розцінки на виконувані роботи;
      - основи трудового законодавства;
      - правила й норми охорони праці, промислової санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Майстер шляховий призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Майстер шляховий підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Майстер шляховий керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Майстер шляховий під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Керує на закріпленій ділянці роботами з підтримання у справному стані залізничного полотна, пропуску паводкових вод, укладання, переукладання (пересування) та ремонту залізничних колій, роботами з очищення від снігу залізничних колій та переводів стрілок.

2.2. Забезпечує: безперебійний та безпечний рух поїздів; справний стан земляного полотна і смуги відведення верхньої будови колії, враховуючи переводи стрілок, штучні споруди, дорожні й сигнальні знаки, переїзди й інші пристрої; видавання виробничих завдань виконавцям; безпечні умови праці робітникам на залізничних коліях; дотримання встановленої технології ведення робіт; збереженість і безперебійну роботу машин та механізмів; достовірне і своєчасне подання встановленої первинної документації обліку робочого часу, виробітку, заробітної плати, простоювань.

2.3. Організовує виконання заходів щодо підвищення продуктивності праці, економного використання матеріалів та зниження витрат на колійне господарство.

2.4. Проводить: перевірку ординат перевідних і захрестованих кривих на головних та приймально-відправних коліях; огляд верхньої будови залізничного полотна, справність переїздів та під'їздів до них; інструктаж робітників з правил безпеки під час колійних робіт.

2.5. Бере участь у комісіях з огляду залізничних колій, переводів стрілок на станціях та роз'їздах; в організації технічного навчання робітників.

2.6. Аналізує результати виробничої діяльності; причини несправності залізничних колій і штучних споруд, порушення правил безпеки.

2.7. Контролює: якість виконуваних робіт; дотримання правил безпеки під час проведення дорожньоремонтних робіт, виробничої дисципліни; витрати фонду заробітної плати.

2.8. Веде встановлену документацію, звітність.

2.9. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Майстер шляховий має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Майстер шляховий має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Майстер шляховий має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Майстер шляховий має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Майстер шляховий має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Майстер шляховий має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Майстер шляховий має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Майстер шляховий має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Майстер шляховий має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Майстер шляховий несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Майстер шляховий несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Майстер шляховий несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Майстер шляховий несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Майстер шляховий несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Майстер шляховий несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Майстер шляховий несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.