Інструкція для посади "Маркшейдер", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 5. Добувна промисловість", що затверджен наказом N 62 Міністерства палива та енергетики України 14.01.2000. Погоджений Міністерством праці та соціальної політики України.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Маркшейдер" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст, бакалавр) без вимог до стажу роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - накази, інструкції та інші настановчі й нормативні матеріали, що стосуються маркшейдерської служби;
      - технологію проведення маркшейдерських робіт;
      - методи спостережень за зсуненням земної поверхні та станом об'єктів, які охороняються;
      - призначення, конструктивні особливості маркшейдерського обладнання і правила його збереженості та технічної експлуатації, порядок обліку руху запасів і втрат корисних копалин у надрах;
      - основи економіки, організації виробництва й праці;
      - досягнення науки і техніки, передовий вітчизняний і зарубіжний досвід проведення маркшейдерських робіт;
      - основи трудового законодавства і про охорону природи, надр;
      - правила і норми охорони праці, промислової санітарії і протипожежного захисту.

1.4. Маркшейдер призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Маркшейдер підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Маркшейдер керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Маркшейдер під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Виконує всі види спеціалізованих маркшейдерських робіт для обслуговуваних підприємств і організацій.

2.2. Здійснює: проведення інструментального спостереження за зміщенням земної поверхні і деформації об'єктів у зонах шкідливого впливу гірничих робіт; розвиток підземних опорних маркшейдерських мереж; центрування і висотну прив'язку гірничих виробок; перевірки геометричних елементів підіймальних установок, профільне знімання провідників і стінок вертикальних шахтових стовбурів; побудову і згущення геодезичних мереж, топографічні зйомки; створення і поповнення топографічних і спеціальних планів.

2.3. Бере участь: у підготовці висновків про результати розроблення об'єктів на підставі натурних спостережень і розрахунків; у визначенні меж безпечного проведення гірничих робіт; у виконанні комплексних робіт щодо інвентаризації земельних ділянок з установленням на місцевості меж адміністративно-територіальних утворень; у виготовленні і поповненні основної і похідної гірничографічної документації; у розробленні і виконанні заходів щодо захисту земної поверхні і розміщених на ній будівель, споруд, водойм, насаджень від шкідливого впливу гірничих робіт; в удосконаленні організації і методів ведення маркшейдерських робіт на основі широкого впровадження найновіших досягнень науки, техніки і передового досвіду.

2.4. Контролює: зсунення земної поверхні під впливом гірничих робіт; дотримання проектних напрямів, габаритів і профілів; стан тріангуляційних пунктів; дотримання правил і норм охорони праці, природи і надр, промислової санітарії та протипожежного захисту.

2.5. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.6. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Маркшейдер має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Маркшейдер має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Маркшейдер має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Маркшейдер має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Маркшейдер має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Маркшейдер має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Маркшейдер має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Маркшейдер має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Маркшейдер має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Маркшейдер несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Маркшейдер несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Маркшейдер несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Маркшейдер несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Маркшейдер несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Маркшейдер несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Маркшейдер несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.