* *
Інструкція для посади "Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази органів вищого рівня, які стосуються діяльності відділу;
      - чинні стандарти, технічні умови, перспективи технічного розвитку галузі та підприємства;
      - конструкції механізмів, умови їх експлуатації, технічні вимоги до механізмів, умов їх монтажу і здавання в експлуатацію;
      - правила оформлення матеріалів для укладення договорів на проведення монтажних, пусконалагоджувальних робіт та технічного обслуговування продукції, яка випускається;
      - порядок подання та розгляду рекламацій на вироби;
      - досвід передових і зарубіжних підприємств з удосконалення організаційних форм та методів технічного обслуговування;
      - основи економіки, організації праці, виробництва та управління;
      - основи трудового законодавства;
      - правила і норми охорони праці, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

1.4. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює авторський нагляд і технічний контроль за якісним виконанням монтажних робіт, випробовуванням та здаванням в експлуатацію обладнання у замовника, відповідно до укладеного договору.

2.2. Контролює виконання замовником вимог інструкцій з монтажу, експлуатації та ремонту виробів, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених недоліків.

2.3. Бере участь у пропрацюванні договорів за виданими фондовими нарядами (за номенклатурою та об'ємом поставок).

2.4. Стежить за виконанням замовником договірних зобов'язань.

2.5. Дає технічні рекомендації щодо монтажу, налагодження устаткування, веде журнал обліку виявлених конструктивних непогодженостей та дефектів устаткування.

2.6. Контролює комплектність відправлення замовнику виробів і необхідної технічної документації: креслень, технічних умов, відвантажувальної відомості, інструкції з експлуатації, паспортів на покупні вироби, акти випробовувань тощо.

2.7. Здійснює збір, систематизацію та аналіз інформації про роботу, відмови і пошкодження виробів, бере участь у розробленні рекомендацій з модернізації, вдосконалення конструкції та якості їх виготовлення.

2.8. Бере участь у комплексних випробовуваннях під час здавання устаткування в експлуатацію замовнику.

2.9. Стежить за умовами зберігання устаткування, яке надходить, згідно з будівельними нормами та правилами на складах замовників, дає відповідні вказівки.

2.10. Веде облік отримання та витрат матеріальних цінностей.

2.11. Бере участь у роботі, яка пов'язана з розробленням та впровадженням стандартів і технічних умов з експлуатації, утримання та ремонту устаткування.

2.12. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.13. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер з шефмонтажних (шефналагоджувальних) робіт несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.