* *
Інструкція для посади "Провідний інженер-енергетик", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Провідний інженер-енергетик" відноситься до категорії "Професіонали".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи за професією інженера-енергетика I категорії - не менше 2 років. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - постанови, розпорядження, накази, методичні та нормативні матеріали по експлуатації енергетичного устаткування і комунікацій;
      - організацію енергетичного господарства;
      - перспективи технічного розвитку підприємства;
      - технічні характеристики, конструктивні особливості, режими роботи та правила технічної експлуатації енергетичного устаткування;
      - Єдину систему планово-попереджувального ремонту та раціональної експлуатації устаткування;
      - організацію і технологію ремонтних робіт;
      - методи монтажу, регулювання, налагодження та ремонту енергетичного устаткування;
      - порядок складання заявок на енергоресурси, устаткування, матеріали, запасні частини, інструменти;
      - правила здачі устаткування в ремонт і прийому після ремонту;
      - основи технології виробництва продукції підприємства;
      - вимоги організації праці при експлуатації, ремонті та модернізації енергетичного устаткування;
      - передовий вітчизняний і закордонний досвід по експлуатації та ремонту енергоустаткування;
      - основи економіки, організації виробництва, праці та керування;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Провідний інженер-енергетик призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Провідний інженер-енергетик підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Провідний інженер-енергетик керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Провідний інженер-енергетик під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Забезпечує безперебійну роботу, правильну експлуатацію, ремонт і модернізацію енергетичного устаткування, електричних і теплових мереж, повітропроводів і газопроводів.

2.2. Визначає потребу виробництва в паливно-енергетичних ресурсах, готовить необхідні обґрунтування технічного переозброєння, розвитку енергогосподарства, реконструкції і модернізації систем енергопостачання.

2.3. Складає заявки на придбання устаткування, матеріалів, запасних частин, необхідних для експлуатації енергогосподарства, виконує розрахунки з необхідними обґрунтуваннями заходів щодо економії енергоресурсів, потреби підрозділів підприємства в електричному, тепловому та іншому видах енергії, бере участь у розробці норм їхньої витрати, режиму роботи підрозділів підприємства, виходячи з їхніх потреб в енергії.

2.4. Контролює дотримання норм витрати палива і всіх видів енергії.

2.5. Складає графіки зниження енергетичних навантажень в години максимальних навантажень енергосистеми і забезпечує їхнє виконання в межах певної для підрозділу підприємства величини, проводить паспортизацію встановлених на підприємстві енергетичних, електричних і природоохоронних установок.

2.6. Бере участь у випробуваннях і прийманні енергетичних установок і мереж у промислову експлуатацію, у розгляді причин аварій енергетичного устаткування і розробляє заходи щодо їхнього попередження, створенню безпечних умов праці.

2.7. Організує перевірку і випробування коштів релейного захисту та автоматики.

2.8. Здійснює технічний нагляд за контрольно-вимірювальними, електротехнічними і теплотехнічними приладами, застосовуваними на підприємстві, а також забезпечує підготовку казанів, посудин, що працюють під тиском, трубопроводів пари і гарячої води, електроустановок та інших об'єктів енергогосподарства для приймання в експлуатацію, перевірки і огляду органами державного нагляду.

2.9. Здійснює контроль за дотриманням інструкцій для експлуатації, технічному обслуговуванню та нагляду за енергоустаткуванням і електричними мережами.

2.10. Бере участь у розробці та впровадженні стандартів і технічних умов на енергетичне устаткування.

2.11. Підготовляє необхідні матеріали для укладення договорів на ремонт устаткування з підрядними організаціями.

2.12. Здійснює контроль за виконанням капітальних та інших ремонтів енергоустаткування.

2.13. Вивчає і узагальнює передовий вітчизняний і закордонний досвід по раціональному використанню та економії паливо-енергетичних ресурсів.

2.14. Забезпечує дотримання правил і норм охорони праці при експлуатації та ремонті енергоустановок і мереж.

2.15. Підготовляє звітність по затверджених формах і показниках.

2.16. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.17. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Провідний інженер-енергетик має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Провідний інженер-енергетик має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Провідний інженер-енергетик має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Провідний інженер-енергетик має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Провідний інженер-енергетик має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Провідний інженер-енергетик має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Провідний інженер-енергетик має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Провідний інженер-енергетик має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Провідний інженер-енергетик має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Провідний інженер-енергетик несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.