Інструкція для посади "Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство та нормативні акти, що регламентують зовнішньоекономічну діяльність України, Митний кодекс України, зарубіжне митне законодавство;
      - постанови, розпорядження, накази, методичні, нормативні та інші керівні матеріали із зовнішньоекономічної діяльності;
      - форми та методи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, головні фактори зовнішньоторговельної політики України та методи її реалізації;
      - особливості валютного регулювання в зовнішньоекономічній діяльності, загальний порядок ввезення і вивезення валютних цінностей, порядок здійснення платежів в іноземній валюті, компетенцію різних органів у сфері валютної політики і валютного контролю;
      - порядок складання установчих документів, створення, реєстрування і функціонування підприємств різних форм власності;
      - методи та порядок розроблення перспективних та поточних планів виробництва і реалізації продукції;
      - форми стимулювання експорту;
      - методи прогнозування і моделювання попиту, формування конкурентоспроможного асортименту продукції, визначення оптимальних обсягів збуту;
      - порядок ціноутворення на світовому ринку, розроблення стратегії цін;
      - прейскуранти оптових цін на продукцію, економіку виробництва;
      - методи вивчення попиту на товари, способи рекл. продукції;
      - правила оформлення матеріалів для укладання договорів та угод з постачальниками та споживачами;
      - види зовнішньоторговельних операцій, структуру і зміст зовнішньоторговельних контрактів;
      - види договорів;
      - види договорів зовнішньоторговельної організації з посередниками (вітчизняними та іноземними);
      - форми міжнародної торгівлі;
      - валютно-фінансові умови зовнішньоторговельних контрактів і форми міжнародних розрахунків;
      - страхування, основні форми і різновиди кредитів у міжнародній торгівлі;
      - транспортне обслуговування зовнішньоекономічних зв'язків, конвенцій і угод про міжнародні перевезення;
      - організацію розповсюдження товарів на світовому ринку, шляхи і методи підвищення їх конкурентоспроможності;
      - експортні можливості підприємства й організацію експортного виробництва, експортну товарну політику, організаційні форми державної підтримки експортної діяльності фірм;
      - систему експортного контролю;
      - організацію зовнішньоторговельної діяльності фірм;
      - організацію зовнішньоторговельної діяльності в інших країнах;
      - зовнішньоторговельний апарат промислових компаній, його структуру і функції;
      - міжнародну торговельно-посередницьку діяльність;
      - етику ділового спілкування та ведення переговорів;
      - стандарти і технічні умови на продукцію підприємства;
      - порядок та строки подання звітності;
      - основи трудового законодавства;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє стратегічні цілі зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

2.2. На основі комплексного вивчення і аналізу зовнішніх ринків, співвідношення попиту і пропозиції розробляє поточні і перспективні плани розвитку підприємства.

2.3. Визначає оптимальну стратегію зовнішньоекономічної діяльності підприємства з урахуванням прийнятого рівня ризику.

2.4. Проводить аналіз і розрахунок основних економічних показників зовнішньоекономічної діяльності підприємства (підрозділу) з використанням сучасних методик і врахуванням інфляції та конвертованості національної валюти.

2.5. На основі даних статистичної звітності та бухгалтерського обліку з основних показників господарської діяльності оцінює експортний потенціал підприємства (підрозділу), розраховує обсяги зовнішньоекономічної діяльності за основними напрямами діяльності підприємства.

2.6. На основі аналізу та дослідження зовнішніх ринків обґрунтовує шляхи реалізації стійких конкурентних переваг суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності.

2.7. Проводить багатоваріантні розрахунки цін на продукцію, формує цінову політику.

2.8. Аналізує, планує та прогнозує обсяги реалізації експортної продукції.

2.9. Оцінює та бере участь у формуванні інвестиційного портфеля підприємства.

2.10. Планує потреби в матеріальних, фінансових та трудових ресурсах.

2.11. Аналізує умови і бере участь у розробленні стратегії залучення позикових ресурсів.

2.12. Аналізує ефективність зовнішньоекономічних зв'язків.

2.13. Проводить моніторинг основних конкурентів на ринку, у тому числі світовому.

2.14. Бере участь в аналізі продуктивності праці і розробленні заходів щодо її підвищення та забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

2.15. Обґрунтовує шляхи економії всіх видів ресурсів.

2.16. Здійснює маркетингові дослідження зовнішнього ринку з метою визначення потенційних споживачів.

2.17. Прогнозує попит на продукцію.

2.18. Забезпечує правочинність діяльності, відстежуючи зміни вітчизняного та міжнародного законодавства.

2.19. Організовує роботу з вивчення цін на ринку та визначення форм співвідношень (контрактна довгострокова основа, одноразова закупівля тощо) і готує матеріали для укладання контрактів з іноземними фірмами, організовує реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) в органах реєстрації.

2.20. Забезпечує одержання ліцензій у випадках, передбачених чинним законодавством.

2.21. Забезпечує декларування і своєчасне митне оформлення експортно-імпортних вантажів підприємства.

2.22. Веде облік виконання всіх зовнішньоекономічних договорів з експорту продукції підприємства та імпорту товарів за бартерними контрактами.

2.23. Бере участь у моніторингу виконання робіт партнерами.

2.24. Складає звітність про діяльність підприємства (підрозділу).

2.25. Організовує рекламну діяльність.

2.26. Управляє підлеглим персоналом.

2.27. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.28. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Менеджер із зовнішньоекономічної діяльності несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.