Інструкція для посади "Менеджер на автомобільному транспорті", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 69. Автомобільний транспорт", що затверджен наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 14.02.2006 р. N 136. Зі змінами, затвержденими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 04.09.2008 р. N 1097.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Менеджер на автомобільному транспорті" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - закони, постанови, укази, розпорядження, рішення та інші нормативно-правові акти органів державної влади і місцевого самоврядування, які регулюють порядок діяльності автотранспортного підприємства;
      - у разі здійснення підприємством міжнародних перевезень пасажирів і вантажів - основні положення міжнародних конвенцій і угод в галузі автомобільного транспорту;
      - чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують підприємницьку та комерційну діяльність;
      - перспективи та світові тенденції розвитку галузі;
      - основи організації процесу надання транспортних послуг;
      - ринкову економіку, підприємництво та ведення бізнесу;
      - кон'юнктуру ринку транспортних послуг, порядок ціноутворення та оподаткування на транспорті, основи маркетингу;
      - теорію менеджменту, макро- і мікроекономіки;
      - порядок підготовки та встановлення господарських зв'язків, методику актово-претензійної роботи;
      - теорію управлінських рішень та комунікацій;
      - порядок розроблення комерційних умов договорів, контрактів, угод;
      - етику ділового спілкування;
      - методи оброблення інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій та зв'язку, обчислювальної техніки;
      - теорію і практику роботи з персоналом.

1.4. Менеджер на автомобільному транспорті призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Менеджер на автомобільному транспорті підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Менеджер на автомобільному транспорті керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Менеджер на автомобільному транспорті під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Розробляє стратегічні цілі діяльності автотранспортного підприємства, забезпечує прийняття оптимальних управлінських рішень з метою його стабільного функціонування на короткострокову та довгострокову перспективу.

2.2. Здійснює контроль за розробкою і реалізацією бізнес-планів і угод, контрактів, що укладаються, оцінює ступінь можливого ризику.

2.3. Розробляє і надає керівнику підприємства пропозиції з організаційно-технічних, економічних, кадрових і соціально-психологічних питань з метою збільшення обсягу прибутку, підвищення якості і конкурентоспроможності продукції (послуг) підприємства на внутрішньому та зовнішньому ринках, ощадливого й ефективного використання матеріальних, фінансових і трудових ресурсів.

2.4. Встановлює раціональні господарські зв'язки з діловими партнерами, систему пошуку необхідної інформації для розширення зв'язків і обміну досвідом.

2.5. Здійснює аналіз попиту на автотранспортні послуги за допомогою вивчення й оцінки потреб замовників.

2.6. Залучає до вирішення задач консультантів і експертів з різних питань (правових, технічних, фінансових і ін.).

2.7. Організовує рекламну діяльність.

2.8. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.9. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Менеджер на автомобільному транспорті має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Менеджер на автомобільному транспорті має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Менеджер на автомобільному транспорті має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Менеджер на автомобільному транспорті має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Менеджер на автомобільному транспорті має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Менеджер на автомобільному транспорті має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Менеджер на автомобільному транспорті має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Менеджер на автомобільному транспорті має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Менеджер на автомобільному транспорті має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Менеджер на автомобільному транспорті несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Менеджер на автомобільному транспорті несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Менеджер на автомобільному транспорті несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Менеджер на автомобільному транспорті несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Менеджер на автомобільному транспорті несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Менеджер на автомобільному транспорті несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Менеджер на автомобільному транспорті несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.