Інструкція для посади "Менеджер із зв'язків з громадськістю", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Менеджер із зв'язків з громадськістю" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна вища освіта напряму підготовки "Менеджмент" (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом - не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом "Менеджмент". 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - чинне законодавство України та нормативні акти, що регламентують діяльність підприємства;
      - нормативно-правові акти з питань масової інформації;
      - основи ринкової економіки, підприємництва й комерційної діяльності;
      - ведення бізнесу;
      - основи маркетингу;
      - теорію менеджменту, стан і перспективи розвитку підприємства;
      - теорію і практику роботи з персоналом;
      - форми і методи ведення рекламних кампаній;
      - порядок розробки бізнес-планів і комерційних угод, договорів, контрактів;
      - основи соціології, психології і мотивації праці;
      - етику ділового спілкування;
      - основи технології, організації виробництва;
      - структуру управління підприємством;
      - перспективи інноваційної та інвестиційної діяльності;
      - методи оцінки ділових якостей робітників;
      - основи діловодства;
      - методи обробки інформації з використанням сучасних технічних засобів, комунікацій і зв'язку, обчислювальної техніки;
      - основи законодавства про працю;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Менеджер із зв'язків з громадськістю призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Менеджер із зв'язків з громадськістю підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Менеджер із зв'язків з громадськістю керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Менеджер із зв'язків з громадськістю під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Здійснює координацію зв'язків і безпосередньо зв'язок підприємства з громадськістю відповідно до загальної мети підприємства.

2.2. Розробляє відповідні заходи і плани розвитку зв'язків підприємства з громадськістю.

2.3. Здійснює інформаційні програми з метою інформування законодавців, засобів масової інформації та широкого загалу про плани, досягнення та принципи свого підприємства.

2.4. Організовує прес-конференції, зустрічі з громадськістю, виступи в засобах масової інформації керівників підприємства.

2.5. Готує відповідні матеріали для преси, заяви, інформацію, повідомлення.

2.6. Контролює матеріали засобів масової інформації з метою перевірки правильності відображення інформації, яка виходить із підприємства.

2.7. Забезпечує контакти з відповідними підрозділами міністерств, інших органів виконавчої влади щодо обміну інформаційними матеріалами.

2.8. Надає засобам масової інформації матеріали про діяльність підприємства.

2.9. Проводить переговори щодо контактів з представниками газет, журналів, радіо, телебачення, спортивних та культурних організацій.

2.10. Бере участь у підготовленні й випуску рекламно-інформаційних видань, які сприяють розширенню міжнародних і міжгалузевих зв'язків.

2.11. Забезпечує координацію зв'язків і безпосередньо здійснює зв'язок з періодичними виданнями (газетами, журналами).

2.12. Здійснює співробітництво з відповідними прес-службами інших підприємств.

2.13. Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні спірних питань та конфліктів, залучає до їх вирішення відповідних консультантів і експертів (правових, технічних, фінансових).

2.14. Приймає рішення щодо планування та управління різними фондами, раціонального використання наданих коштів.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Менеджер із зв'язків з громадськістю має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Менеджер із зв'язків з громадськістю має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Менеджер із зв'язків з громадськістю має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Менеджер із зв'язків з громадськістю має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Менеджер із зв'язків з громадськістю має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Менеджер із зв'язків з громадськістю має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Менеджер із зв'язків з громадськістю має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Менеджер із зв'язків з громадськістю має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Менеджер із зв'язків з громадськістю має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Менеджер із зв'язків з громадськістю несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Менеджер із зв'язків з громадськістю несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Менеджер із зв'язків з громадськістю несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Менеджер із зв'язків з громадськістю несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Менеджер із зв'язків з громадськістю несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Менеджер із зв'язків з громадськістю несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Менеджер із зв'язків з громадськістю несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.