* *
Інструкція для посади "Завідувач науково-технічної бібліотеки", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Завідувач науково-технічної бібліотеки" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - повна або базова вища освіта відповідного напряму підготовки (спеціаліст або бакалавр). Стаж за професійним спрямуванням - не менше 1 року. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - нормативні та методичні матеріали з питань організації інформаційної та бібліотечної роботи;
      - профіль діяльності, спеціалізацію і структуру підприємства;
      - правила комплектування, зберігання, пошуку, видавання та обліку бібліотечного фонду;
      - сучасні інформаційно-пошукові системи, які застосовуються в бібліотечному обслуговуванні;
      - прийняту систему класифікації інформації та правила складання каталогів;
      - єдину загальнодержавну систему міжбібліотечного абонементу;
      - бібліографічні довідники з питань технології, конструювання, економіки, організації виробництва, праці та управління, що стосуються діяльності підприємства;
      - порядок компенсації у разі втрати читачами одиниць бібліотечного фонду;
      - порядок складання звітності про роботу бібліотеки;
      - основи організації праці;
      - основи трудового законодавства.

1.4. Завідувач науково-технічної бібліотеки призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Завідувач науково-технічної бібліотеки підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Завідувач науково-технічної бібліотеки керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Завідувач науково-технічної бібліотеки під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організовує роботу щодо забезпечення підрозділів підприємства, читачів бібліотеки науково-технічною, економічною та іншою літературою, а також бібліографічними матеріалами про світові досягнення науки, техніки і передового виробничого досвіду.

2.2. Розроблює плани комплектування бібліотеки на основі вивчення тематичних планів книжкових видавництв та каталогів періодичних підписних видань з урахуванням профілю роботи підприємства, перспективи його розвитку та потреби працівників підприємства у науково-технічній та економічній інформації.

2.3. Очолює роботу з обліку, комплектування, проведення періодичних інвентаризацій бібліотечного фонду.

2.4. Вживає заходів щодо створення умов для своєчасного задоволення запитів працівників на літературу, підвищення оперативності інформаційної роботи, сприяє впровадженню до бібліотечного обслуговування сучасної комп'ютерної та копіювально-розмножувальної техніки.

2.5. Здійснює зв'язок з іншими бібліотеками, забезпечуючи обслуговування читачів за міжбібліотечним абонементом.

2.6. Організовує складання списків нових надходжень літератури і розсилання їх підрозділам підприємства.

2.7. Керує проведенням науково-інформаційної, науково-методичної і бібліографічної роботи, технічним і науковим опрацюванням літератури, що надходить до бібліотеки, складанням систематичного та алфавітного каталогів, розрахованих на застосування сучасних інформаційно-пошукових систем.

2.8. Організовує обслуговування працівників підприємства на абонементі і в читальному залі.

2.9. Підтримує постійний зв'язок з керівниками підрозділів підприємства і фахівцями з питань, що стосуються їх діяльності.

2.10. Забезпечує складання бібліографічних довідок на запити, що надходять.

2.11. Бере участь в організації тематичних виставок з актуальних питань науки, техніки і передового виробничого досвіду, конференцій читачів, оформленні наочної агітації, стендів, вітрин.

2.12. Забезпечує збереження бібліотечного фонду, ведення статистичного обліку за основними показниками роботи бібліотеки і підготовку встановленої звітності.

2.13. Керує працівниками бібліотеки.

2.14. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.15. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Завідувач науково-технічної бібліотеки має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Завідувач науково-технічної бібліотеки має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Завідувач науково-технічної бібліотеки має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Завідувач науково-технічної бібліотеки має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Завідувач науково-технічної бібліотеки має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Завідувач науково-технічної бібліотеки має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Завідувач науково-технічної бібліотеки має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Завідувач науково-технічної бібліотеки має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Завідувач науково-технічної бібліотеки має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Завідувач науково-технічної бібліотеки несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Завідувач науково-технічної бібліотеки несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Завідувач науково-технічної бібліотеки несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Завідувач науково-технічної бібліотеки несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Завідувач науково-технічної бібліотеки несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завідувач науково-технічної бібліотеки несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Завідувач науково-технічної бібліотеки несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.