Інструкція для посади "Начальник науково-дослідної лабораторії", представлена на сайті www.borovik.com, відповідає вимогам документу - "ДОВІДНИК кваліфікаційних характеристик професій працівників . Випуск 42. Оброблення металу. Частина 1. Керівники, професіонали, фахівці, технічні службовці. Частина 2. Робітники. Книга 1. "Металеве лиття", "Зварювання металу". Книга 2. Розділи: "Волочіння, давлення, холодне штампування металу. Виробництво нагрівальних котлів, металевих резервуарів та подібних виробів", "Кування, пресування, високо- та низькотемпературне оброблення металу". Книга 3. Розділи: "Точіння, свердлування, фрезерування, інші види оброблення металів та матеріалів", "Покриття металів металами. Фарбування". Книга 4. Розділи: "Покриття металів неметалами: емалювання, фритування, інші види покриття", "Слюсарні та складальні роботи у виробництвах машин та устаткування"", що затверджен наказом Міністерства промислової політики України 22.03.2007 N 120. Погоджено Міністерством праці та соціальної політики України. Введено в дію з квітня 2007 р.
Статус документа - 'діючий'.
Завантажити у вигляді DOC файлу MS Word

Передмова до посадової інструкції

0.1. Документ набирає в чинності з моменту затвердження.

0.2. Розробник документу: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.3. Документ узгоджений: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.

0.4. Періодична перевірка даного документу здійснюється з інтервалом, що не перевищує 3 роки.

1. Загальні положення

1.1. Посада "Начальник науково-дослідної лабораторії" відноситься до категорії "Керівники".

1.2. Кваліфікаційні вимоги - вчена ступень доктора або кандидата наук. Наявність наукових праць. Досвід наукової та організаторської роботи не менше 5 років. На посаді завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (лабораторією) установи та завідувача (начальника) науково-дослідним сектором (лабораторією), що входить до складу науково-дослідного відділу (відділення, лабораторії) інституту, на строк до 3 років можуть бути призначені, не маючи вченого ступеня, висококваліфіковані фахівці відповідної області знань, що володіють зазначеним досвідом роботи. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
      - законодавчі та нормативні правові акти, наукові проблеми у відповідній області знань, науки і техніки, напрямки розвитку галузі економіки;
      - керівні матеріали вищих органів, вітчизняні та закордонні досягнення із цих питань;
      - установлений порядок організації, планування та фінансування, проведення та впровадження наукових досліджень і розробок;
      - порядок укладання та виконання договорів при спільному виконанні робіт з іншими установами, організаціями та підприємствами;
      - наукове встаткування підрозділу, правила його експлуатації;
      - порядок складання заявок на винаходи та відкриття, оформлення науково-технічної документації та заявок на придбання приладів, матеріалів, іншого наукового встаткування;
      - системи керування науковими дослідженнями та розробками;
      - організації, оцінки та оплати праці науковців, форми їхнього матеріального заохочення;
      - діючі положення по підготовці та підвищенню кваліфікації кадрів;
      - керівні матеріали по організації діловодства;
      - трудове законодавство;
      - правила та норми охорони праці.

1.4. Начальник науково-дослідної лабораторії призначається на посаду та звільняється з посади наказом по організації (підприємству/організації).

1.5. Начальник науково-дослідної лабораторії підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Начальник науково-дослідної лабораторії керує роботою _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Начальник науково-дослідної лабораторії під час відсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яка набуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконання покладених на нього обов'язків.

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Організує виконання науково-дослідних робіт, передбачених у тематичному плані установи або відділу (відділення, лабораторії) інституту, і визначає перспективи їхнього розвитку по закріпленій тематиці, вибирає методи та засоби проведення цих робіт.

2.2. Розробляє проекти перспективних і річних планів роботи підрозділу та представляє керівництву установи або відділу (відділення, лабораторії) інституту.

2.3. Розробляє проекти технічних завдань, методичних і робочих програм, техніко-економічних обґрунтувань і прогнози розвитку відповідної області знань і пропозиції про залучення інших установ, організацій та підприємств як співвиконавців запланованих робіт.

2.4. Здійснює наукове керівництво із проблем, передбачених у тематичних планах підрозділу, формує їхні кінцеві цілі та передбачувані результати, бере безпосередню участь у проведенні окремих робіт.

2.5. Контролює виконання передбачених планом завдань, договірних зобов'язань, а також якість робіт, виконаних фахівцями підрозділу, а також співвиконавцями.

2.6. Забезпечує при цьому дотримання нормативних вимог, комплектність та якісне оформлення документації, дотримання встановленого порядку її узгодження.

2.7. Подає на розгляд вченої (науково-технічної) ради установи або керівника відділу (відділення, лабораторії) інституту наукові звіти по виконаних роботах.

2.8. Забезпечує практичне застосування їхніх результатів, авторський нагляд і надання технічної допомоги.

2.9. Вживає заходів по раціональному використанню виділених ресурсів і забезпечує схоронність устаткування, апаратури та приладів.

2.10. Проводить роботу з патентування й ліцензування наукових та технічних досягнень і забезпеченню реєстрації винаходів і раціоналізаторських пропозицій.

2.11. Забезпечує ефективність роботи підрозділу, раціональне розміщення працівників, вживає заходів по розвитку творчої активності фахівців.

2.12. Стежить за безпечним проведенням робіт, дотриманням правил та норм охорони праці.

2.13. Бере участь у підборі, атестації й оцінці діяльності працівників підрозділу, підвищенні їхньої кваліфікації, представляє керівникові установи або відділу (відділення, лабораторії) інституту пропозиції по оплаті їхньої праці з урахуванням особистого внеску в загальні результати роботи.

2.14. Керує працівниками підрозділу.

2.15. Знає, розуміє і застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.16. Знає і виконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища, дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

3. Права

3.1. Начальник науково-дослідної лабораторії має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Начальник науково-дослідної лабораторії має право отримувати всі передбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Начальник науково-дослідної лабораторії має право вимагати сприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Начальник науково-дослідної лабораторії має право вимагати створення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадових обов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Начальник науково-дослідної лабораторії має право знайомитися з проектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Начальник науково-дослідної лабораторії має право запитувати і отримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїх посадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Начальник науково-дослідної лабораторії має право підвищувати свою професійну кваліфікацію.

3.8. Начальник науково-дослідної лабораторії має право повідомляти про виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вносити пропозиції щодо їх усунення.

3.9. Начальник науково-дослідної лабораторії має право ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаною посадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

4. Відповідальність

4.1. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за невиконання або несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та (або) невикористання наданих прав.

4.2. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за недотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за розголошення інформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься до комерційної таємниці.

4.4. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за невиконання або неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації (підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за завдання матеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановлених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Начальник науково-дослідної лабораторії несе відповідальність за неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.